Ευρωπαϊκή Ένωση

Θεματικές κατηγορίες και Υλοποίηση/Υποστήριξη Δράσεων από την ΕΥΔΕ-ΤΠΕ

Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ έχει αναλάβει με απόφαση του Υπουργού την υλοποίηση δράσεων ΤΠΕ, συγκεκριμένα:

Το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA) της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), που απαρτίζεται, μεταξύ άλλων, από τα: 

 • το κουπόνι υπερυψηλής ευρυζωνικότητας SuperFast Broadband (SFBB) (https://www.sfbb.gr/) για την ενίσχυση της ζήτησης από πολίτες και επιτηδευματίες υπηρεσιών πρόσβασης σε υπερυψηλές διαδικτυακές ταχύτητες από 100 Mbps έως 1 Gbps,
 • το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ UltraFast Broadband (UFBB) για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε «λευκές» και «γκρι» αγροτικές, περιαστικές και αστικές περιοχές, και το Intrabuilding voucher για την αύξηση της διείσδυσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων στις περιοχές παρέμβασης της δράσης UFBB,
 • τη δράση κρατικών ενισχύσεων σε ΜΜΕ Connected Enterprises (CE) για την αύξηση της ζήτησης ευρυζωνικών συνδέσεων υπερυψηλών ταχυτήτων από τις ΜΜΕ σε όλη τη χώρα με στόχο την πλήρη μετάβασή τους στην ψηφιακή οικονομία, 
 • την «Aνάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi4GR)» στην ελληνική επικράτεια, συμπληρωματική της αντίστοιχης πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο WiFi4EU, με την οποία παρέχεται δωρεάν σύνδεση WiFi σε πολίτες και επισκέπτες σε δημόσιους χώρους με πολιτιστικό και τουριστικό ενδιαφέρον, 
 • τις δράσεις κατάρτισης εργαζομένων για ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης NGA,  
 • τις δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων σε ειδικότητες σχετιζόμενες με τεχνολογίες δικτύων επόμενη γενιάς του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης NGA.

Τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) για τις Δορυφορικές Επικοινωνίες και το Διάστημα, όπως:

 • τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού (ΕΛΔΟ Α.Ε.) για την ανάπτυξη και σχεδιασμό κατάλληλου οργανωτικού μοντέλου για την άσκηση διαστημικής πολιτικής της χώρας, 
 • τη δημιουργία κέντρου επώασης νεοφυών επιχειρήσεων (European Space Agency Incubation Center (ESA-BIC)) στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA), 
 • την Ανάπτυξη Υποδομής και Συστοιχίας Μικροδορυφόρων για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με φορέα υλοποίησης τον European Space Agency (ESA), στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας “Project Arrangement for ESA assistance in the management and implementation of the Greek national satellite space project”.

Τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ), όπως:

 • το έργο «Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης - Digital Media Center» της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τη δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Media database) και ανοιχτών πληροφοριών σε ψηφιακά μέσα, 
 • το έργο «Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου: Διάσωση και ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Κύπρος, 
 • τον «Κόμβο ανάπτυξης συνεργειών και υποστήριξης στον τομέα της Οπτικοακουστικής Παραγωγής και της Πολιτιστικής Δημιουργικής Βιομηχανίας», 
 • τη δράση κρατικής ενίσχυσης «Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας δημιουργικών βιομηχανιών (gaming)», 
 • τη δράση κρατικής ενίσχυσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Τύπου», για την υποβοήθηση της μετάβασης των επιχειρήσεων του κλάδου του Τύπου σε σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον όπου να παράγουν, να διαχειρίζονται και να διαθέτουν το περιεχόμενό τους ψηφιακά.

Υποστήριξη έργων από την ΕΥΔΕ-ΤΠΕ

Τέλος, η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ υποστηρίζει τις Γενικές Γραμματείες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΨΗΠΤΕ στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων ΤΠΕ, όπως είναι:

Οι δράσεις της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ):

 • «Αντιμετώπιση του Ψηφιακού Χάσματος και Καταπολέμηση του Ψηφιακού Αποκλεισμού για πολίτες σε μειονεκτικές και απομακρυσμένες περιοχές μέσω της πρόσβασης τους σε τηλεοπτικό περιεχόμενο που διανέμεται από ψηφιακές πλατφόρμες (καθολική κάλυψη)», 
 • «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών», στο πλαίσιο σχετικού μνημονίου συνεργασίας.

Τέλος, η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ υλοποιεί δράσεις συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας με ωφελούμενους τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Ειδικότερα οι θεματικές κατηγορίες δράσεων: