Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5003947

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας

  • Ημερομηνία Ένταξης: 22/1/2019
Η εν λόγω πράξη αφορά στην επέκταση της λειτουργικότητας του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» (κωδικός ΟΠΣ 453302) στο πλαίσιο της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» ,προκειμένου αυτό να υποστηρίξει σε επίπεδο αιμοδότη τη λειτουργικότητα του αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος (που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης 34_Β1.1_Β2.1_02 «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» ), αλλά και να εμπλουτιστεί παρέχοντας νέες υπηρεσίες σε επίπεδο μητρώου αιμοδοτών .Επίσης, θα διασφαλιστεί η συνέχιση της παραγωγής και διάθεσης των Ταυτοτήτων Εθελοντών Αιμοδοτών στους Εθελοντές Αιμοδότες για όλη τη διάρκεια της Πράξης.Έμφαση θα δοθεί στη διαλειτουργικότητα των νέων προτεινόμενων υπηρεσιών με τις υπάρχουσες καθώς και με τους εγκατεστημένους αναλυτές αίματος (όπου υπάρχει τέτοια δυνατότητα). Επίσης, θα προαχθεί η ανταλλαγή στοχευμένης πληροφορίας μεταξύ των υπηρεσιών αιμοδοσίας, των κέντρων αίματος και του ΕΚΕΑ αλλά και μεταξύ των νοσοκομείων και των υπηρεσιών αιμοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των μεταγγιζόμενων ασθενών προς όφελος τόσο της αποδοτικότητας των δημοσίων φορέων όσο και των αλληλεπιδράσεων αιμοδοτών και ασθενών. Τέλος, θα αναπτυχθούν υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης πολιτών/ασθενών, με έμφαση στους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς στις υπηρεσίες αιμοδοσίας τόσο απομακρυσμένα όσο και εντός των υπηρεσιών. Η Πράξη υλοποιείται με αυτεπιστασία για τα Υποέργα 1, 2 και 4 και με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο για το Υποέργο 3,με ημερομηνία έναρξης την 26η/4/2016, λήξης την 30η /6/2023 και Π/Υ 2.582.120,29 Ευρώ.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/8/2020
  • Προυπολογισμός: 2.582.120,29 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €