Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5009867

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων ΟΠΣΑΔΕ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 7/2/2018
Την τελευταία τριετία βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες διαδικασίες που αποσκοπούν στην βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, την προσέλκυση επενδύσεων και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Στα πλαίσια αυτά έχει νομοθετηθεί ένα καινούργιο πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων το οποίο, μεταξύ άλλων, εστιάζει στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων και τις διευκολύνει να συμμορφωθούν με την νομοθεσία. Θεμελιώδες συστατικό του νέου αυτού πλαισίου αποτελεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) το οποίο θα υποστηρίζει διαδικτυακά τις διαδικασίες διατυπώσεων (γνωστοποίηση, έγκριση κλπ.) για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων και τις αντίστοιχες ελεγκτικές διαδικασίες. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ θα διευκολύνει τόσο τους πολίτες, όσο και τα στελέχη του Δημοσίου Τομέα να διαχειριστούν ολόκληρη την αλυσίδα αδειοδότησης (γνωστοποίηση ή έγκριση, διαχείριση εγκρίσεων και ελέγχων). Όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί να ξεκινήσει την λειτουργία μια επιχείρησης ή να τροποποιήσει τα στοιχεία μιας υφιστάμενης επιχείρησης, θα μπορεί να το κάνει μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ αρκεί να διαθέτει έναν προσωπικό υπολογιστή και σύνδεση στο Internet. Από την άλλη, τα στελέχη του Δημοσίου θα μπορούν να ενημερώνονται για τα αιτήματα των επιχειρήσεων, να εγκρίνουν και να απορρίπτουν, καθώς και να ενημερώνουν άλλες αρμόδιες αρχές (π.χ. Περιφέρειςε, Δήμους, Πυροσβεστική) για τα αιτήματα αυτά. Με άλλα λόγια το ΟΠΣ-ΑΔΕ υποστηρίζει την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης και ελέγχων εστιάζοντας στους ακόλουθους στόχους: ? Πληρέστερη ενημέρωση για τις κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων ? Μείωση του χρονικού διαστήματος από την υποβολή αιτήματος σχετικού με οικονομική δραστηριότητα μέχρι την έγκρισή του. ? Ελαχιστοποίηση της απαίτησης να πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επισκεφθεί δια ζώσης μία ή και περισσότερες υπηρεσίες. ? Δυνατότητα των ενδιαφερομένων να παρακολουθούν την πορεία του αιτήματός τους. ? Διευκόλυνση των επιχειρήσεων στο να συμμορφώνονται εγκαίρως με τις απαιτήσεις του νόμου πριν ελεγχθούν. ? Διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου Τομέα από τα οποία θα αντλούνται στοιχεία κι έτσι δεν θα χρειάζεται να τα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος ούτε να τα αναζητήσει η υπηρεσία. ? Διαδικασίες ελέγχου με βάση ανάλυση εκτίμησης ρίσκου που θα αποφορτίσει τις ελεγκτικές υπηρεσίες και θα οδηγήσει σε πιο στοχευμένους και αποτελεσματικούς ελέγχους και τελικά σε μείωση των προστίμων που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις. Συνολικά όλα τα παραπάνω μειώνουν δραστικά το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, βελτιώνουν τη ανταγωνιστικότητα της χώρας και διευκολύνουν την προσέλκυση νέων εγχώριων και ξένων επενδύσεων. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ θα εγκατασταθεί στον κόμβο Government Cloud (G-Cloud) της ΚτΠ Α.Ε., ενώ η παρακολούθηση της λειτουργίας και η συντήρησή του θα πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Γενική Δ/νση Ηλ. Διακυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 30/6/2020
  • Προυπολογισμός: 1.695.463,27 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €