Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5030041

Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος ΚΕΔΕ και των Δήμων της Χώρας για την Δυναμική Υποστήριξη και Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

  • Ημερομηνία Ένταξης: 30/8/2018

Στο πλαίσιο του ΕΠ «ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020», Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ, Επενδυτική Προτεραιότητα 11i, η ΚΕΔΕ προτείνει την υλοποίηση Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και των Δήμων της Χώρας για την Δυναμική Υποστήριξη και Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος». Σε αυτό το πλαίσιο η Πράξη που προτείνει η ΚΕΔΕ, επιθυμεί να αποτελέσει έναν νέο θεσμό στήριξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης σε επίπεδο Δήμων, συμβάλλοντας στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η Πράξη συνδέεται άρρηκτα με την Υ.Α 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017) «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» καθώς και την νομοθεσία Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», για θέματα προγραμματισμού και τοπικής ανάπτυξης.Η Πράξη προβλέπει την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων με γνώμονα την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της τοπικής δημόσιας διοίκησης και της πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις:1. Μελέτη για την Απλοποίηση και προτυποποίηση της διαδικασίας Αδειόδοτησης επιχειρήσεων σε επίπεδο Δήμων(υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές). 2. Μελέτη για τη Στρατηγική Αναπτυξιακή και Επιχειρηματική διάσταση σε επίπεδο Δήμων (Ανάδειξη - Αποτύπωση - βέλτιστη αξιοποίηση των χρήσεων γης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση επιχειρήσεων).3. Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Οικοσύστημα προώθησης επιχειρηματικότητας σε επίπεδο Δήμου 4. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης/εκπαίδευσης των χρηστών/υπαλλήλων. 5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης 6. Ενέργειες Προβολής - Δημοσιότητας της Πράξης και 7. Εξωτερική Αξιολόγηση του Έργου. 

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/8/2020
  • Προυπολογισμός: 2.379.640,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €