Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5032770

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας

  • Ημερομηνία Ένταξης: 6/5/2019

Η Πράξη με κωδ ΟΠΣ 5032770 και τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας» εντάσσεται στα πλαίσια της αρίθμ. 30_Β.1.1_02 Πρόσκλησης. Αποτελείται από ένα Υποέργο με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Μισθοδοσίας της Γ΄ Φάσης λειτουργίας της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής». Η πράξη είχε ενταχθεί στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό ΟΠΣ 296414 και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ». Ανακλήθηκε με την αρίθμ. 152.280/ΨΣ4941-Α2/08-09-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.  Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση κεντρικού πληροφοριακού συστήματος ενιαίας μισθοδοσίας (ΠΣΕΜ)  που θα επιτρέψει στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Ε.Α.Π.) να ολοκληρώσει την αποστολή της, καθιστώντας την τον αποκλειστικό φορέα μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται η ορθή διενέργεια των αμοιβών για όλο το προσωπικό του Δημόσιου Τομέα. Στην υφιστάμενη Β΄ Φάση λειτουργίας της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ), οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών υπολογισμού και εκκαθάρισης μισθοδοσίας (εκκαθαριστές) αποστέλλουν ήδη υπολογισμένες τις ηλεκτρονικές αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας, προκειμένου να εκτελεστούν από την ΕΑΠ (πληρωμή στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, απόδοση εισφορών και κρατήσεων προς ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.).

Κεντρικός στόχος της Πράξης είναι η μετάβαση της ΕΑΠ σε νέα φάση λειτουργίας, την Γ΄, μέσω της κατασκευής νέου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Μισθοδοσίας (ΠΣΕΜ) με βασικά χαρακτηριστικά

•             την ενιαία, διαφανή και απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία σε κεντρικό επίπεδο υπολογισμού και εκκαθάρισης μισθοδοσίας και πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών ή αποζημιώσεων για όλους όσοι αμείβονται από το δημόσιο, τη γενική κυβέρνηση και λοιπούς φορείς

•             τη μείωση – απαλοιφή των λαθών υπολογισμού, πληρωμών κ.λπ.

•             τη μείωση της γραφειοκρατίας με την κατάργηση μεγάλου μέρους διακίνησης πληροφοριών έντυπα

•             τη μείωση του διαχειριστικού κόστους σε όλα τα στάδια επεξεργασίας της μισθοδοσίας

•             την ευκολότερη και ταχύτερη η συμμόρφωση και επικαιροποίηση των νομοθετικών αλλαγών και κανόνων υπολογισμού της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών

Το νέο ΠΣ θα διαλειτουργεί με άλλα μεγάλα και σημαντικά Πληροφοριακά Συστήματα της δημόσιας διοίκησης όπως με την Απογραφή, το ΟΠΣ Δημοσιονομικής Πολιτικής, τα συστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΜΤΠΥ), της ΑΑΔΕ, καθώς και με τη ΔΙΑ.Σ. ΑΕ.

Ο προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 2.360.256.40 Ευρώ και η χρονική διάρκεια υλοποίηση της είναι 22 μήνες.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 3/11/2020
  • Προυπολογισμός: 2.124.230,76 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 2.124.230,76 €
  • Ποσό Πληρωμών: 342.617,86 €