Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5007897

Ενέργειες βελτίωσης εκσυγχρονισμού και συμμόρφωσης των διαδικασιών ηλεκτρονικής εφαρμογής των δημοσίων συμβάσεων συναρτήσει των υποχρεώσεων της χώρας στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα αυτό

  • Ημερομηνία Ένταξης: 12/9/2017

Το έργο αφορά στην υλοποίηση ενεργειών βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και συμμόρφωσης των διαδικασιών ηλεκτρονικής εφαρμογής των δημοσίων συμβάσεων, συναρτήσει των υποχρεώσεων της χώρας (Σχέδιο Δράσης του ν.4336/2015 και Εθνική Στρατηγική) και περιλαμβάνει:

- Αναβάθμιση/ ανασχεδιασμός ΕΣΗΔΗΣ /ΚΗΜΔΗΣ. θα εκπονηθεί μελέτη που θα αποτυπώσει προτεινόμενα βέλτιστα σενάρια και τις απαιτούμενες αλλαγές, βελτιώσεις-αναβαθμίσεις και σχετικό κόστος για την αναβάθμιση/ ανασχεδιασμό του ΕΣΗΔΗΣ / ΚΗΜΔΗΣ.

- Υποστήριξη χρηστών ΕΣΗΔΗΣ / ΚΗΜΔΗΣ (helpdesk) με την υλοποίηση σχετικής μελέτης και την παροχή σχετικών υπηρεσιών

- Παροχή της βασικής υποδομής υποστήριξης (όπως Η-Υ, servers, τηλεφωνικό κέντρο κα) και των υπηρεσιών ανάπτυξης - παραμετροποίησης εφαρμογών για την υποστήριξη χρηστών ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ (helpdesk)

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 3/11/2020
  • Προυπολογισμός: 93.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €