Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5022223

Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος ενοποιημένων υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 27/11/2018

Με τη συγχώνευση όλων των επικουρικών ταμείων σε ένα ενιαίο ταμείο (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών - ΕΤΕΑΕΠ), στο πλαίσιο του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α'), προέκυψαν σοβαρά ζητήματα όσον αφορά τη διαχείριση πληροφορίας για ένα πλήθος >2,5 εκ. ασφαλισμένων που προέρχεται από τα ταμεία αυτά. Ο μεγάλος όγκος χαρτώου αρχείου καθώς και η ύπαρξη διαφόρων εφαρμογών καθιστά τον υπολογισμό του ασφαλιστικού χρόνου και κατά συνέπεια και την απονομή επικουρικών συντάξεων ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες που ταλαιπωρούν τους πολίτες.Με την παρούσα Πράξη, με τελικό δικαιούχο το ΕΤΕΑΕΠ, θεραπεύονται τα διαγνωσμένα προβλήματα και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για κάθετη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, που σήμερα φτάνει ως και τα 5 έτη. Ειδικότερα, στόχος της Πράξης είναι ο ριζικός εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών με όχημα και εργαλείο την αξιοποίηση των ΤΠΕ, και τελικά η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη. Πιο αναλυτικά, προβλέπονται τα εξής: · Η ψηφιοποίηση χαρτώου αρχείου συγκεκριμένων τομέων του ΕΤΕΑΕΠ· Η εισαγωγή δεδομένων συγκεκριμένων τομέων του ΕΤΕΑΕΠ· Η εξαγωγή μεταδεδομένων από το ψηφιακό υλικό και αποθήκευση· Η ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου· Η αξιοποίηση εφαρμογής για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας πραγματοποίησης ελέγχων· Η διασύνδεση με υφιστάμενες διαλειτουργικότητες (web services) μεταξύ φορέων· Η δημιουργία One-stop shop ΕΤΕΑΕΠ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη· Η προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ. Η Πράξη θα υλοποιηθεί με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο για τα Υποέργα 1 και 3 και με αυτεπιστασία για το Υποέργο 2 σε χρονικό ορίζοντα 36 μηνών.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/8/2020
  • Προυπολογισμός: 7.703.195,88 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 48.174,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €