Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5007850

Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών μέσω της ανάπτυξης και του σχεδιασμού του κατάλληλου Οργανωτικού Μοντέλου για την Άσκηση Διαστημικής Πολιτικής της χώρας

  • Ημερομηνία Ένταξης: 8/9/2017

Σκοπός της πράξης είναι ο επιχειρησιακός, οικονομοτεχνικός και οργανωτικός σχεδιασμός της νέας λειτουργίας και αρμοδιότητας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4463/ΦΕΚ 42Α/30.3.2017, αρ.13, παρ.3 και στο ΠΔ 82/ΦΕΚ117Α'/10.08.2017 αρ. 21) της καθ΄ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών της ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η οποία ουσιαστικά ενοποιεί και αναβαθμίζει διάσπαρτες μέχρι πρότινος υφιστάμενες λειτουργίες της διοίκησης για τη διαστημική πολιτική της χώρας και επίσης συμμορφώνεται με διεθνείς οδηγίες και προγραμματικά κείμενα που αφορούν την χάραξη ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής διαστήματος σύνδεσης με το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/8/2020
  • Προυπολογισμός: 496.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €