Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5030297

Υλοποίηση συστημάτων Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα UCC και Πολυετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού MASP

  • Ημερομηνία Ένταξης: 25/9/2018

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων που προβλέπονται από τον  Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC - Union Customs Code) 952/2016 (Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας), Κανονισμός 2446/2015, Κανονισμός 2447/2015, Κανονισμός 341/2016 και τον Πολυετή Στρατηγικό Σχεδιασμό (MASP - Multiannual Strategic Plan) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνείων (TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο UCC  αποτελεί το νέο Τελωνειακό Κώδικα της ΕΕ και έχει τεθεί σε ισχύ από 1/5/2016. Τα συστήματα αυτά θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος Τελωνείων ICISnet.

Μέσω της Πράξης θα τροποποιηθούν 12 ήδη υφιστάμενα συστήματα του ICISnet, θα προστεθούν 6 νέα και θα προσαρμοστούν / μετεγγραφούν 4 υποσυστήματα.

Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας της πράξης είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ο συνολικός  προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 4.995.712,00 €.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/8/2020
  • Προυπολογισμός: 4.861.792,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €