Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5041737

ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 27/6/2019

Το Εθνικό ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, λειτουργεί σήμερα προσφέροντας υπηρεσίες σε 4.500 περίπου κτίρια φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Αν και στην τρέχουσα περίοδο το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι διατηρεί ένα καλό επίπεδο προσφερόμενης υπηρεσίας SLA, πρέπει να αναφερθεί ότι οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές στις οποίες βασίζεται, είναι ήδη παλαιότερης γενιάς, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος, πλέον, κίνδυνος βλαβών λόγω παλαιότητας και έλλειψης συντήρησης/υποστήριξης του εξοπλισμού από τους κατασκευαστικούς οίκους. Επιπλέον η ευρυζωνικότητα του δικτύου δεν επαρκεί για να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες και υπάρχει άμεση ανάγκη αναβάθμισης σε υψηλότερες ταχύτητες
Υπενθυμίζεται ότι στις υπηρεσίες που παρέχει το ΣΥΖΕΥΞΙΣ I συμπεριλαμβάνονται:
- η τηλεφωνία των συμμετεχόντων φορέων
- η δικτυακή διασύνδεσή τους
- η εξυπηρέτηση των αναγκών φιλοξενίας και δρομολόγησης δικτυακών ιστοτόπων
- η εξυπηρέτηση πάνω από 70 κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών του κράτους
- η εξυπηρέτηση των αναγκών των φορέων για υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- η εξυπηρέτηση τηλεδιασκέψεων
- η διασύνδεση με διευρωπαικά (sTesta) άλλα και άλλα ελληνικά δίκτυα
ενώ οι ταχύτητες πρόσβασης οι οποίες προσφέρει ανέρχονται σε 2Mbps για την πλειοψηφία των φορέων και φτάνουν μέχρι τα 34Mbps για τους «μεγάλους φορείς». Οι εν λόγω ταχύτητες πρόσβασης δεν επαρκούν με βάση την εξέλιξη των τεχνολογιών και τις ανάγκες της Δημ. Διοίκησης, και πολλές δημόσιες υπηρεσίες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί υπολειτουργούν. Κατά συνέπεια γίνεται φανερό ότι η υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ κρίνεται απαραίτητη από άποψης αναγκαιότητας φυσικού αντικειμένου, ακόμα και μόνο για τους συμμετέχοντες φορείς του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.
Επιπλέον, η κατεύθυνση του κράτους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους συνηγορεί στην αναγκαιότητα υλοποίησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Οι δράσεις Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης περιλαμβάνουν :
- Δράσεις ανάπτυξης διοικητικών συστημάτων και διαδικασιών οργανωτικής υποστήριξης της Δημόσιας Διοίκησης (back-office)
- Επιμόρφωση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στην χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ
- Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιχειρήσεων (G2B) και πολιτών (G2C) και ηλεκτρονική επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διοικήσεων(G2G)
Προκειμένου να λειτουργήσει όλο αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητη η ύπαρξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής που θα εξασφαλίζει την ταχεία και ασφαλή ηλεκτρονική επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ φυσικών/ νομικών προσώπων και των δημόσιων φορέων. Τέλος, διαπιστώνεται ότι οι φορείς του Δημόσιου τομέα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες με διαφορετικό τρόπο πληρωμής των σχετικών τηλεπικοινωνιακών δαπανών :
α) Τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης (Υπουργεία, περιφερειακές υπηρεσίες Υπουργείων, Περιφέρειες)
β) Τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, νοσοκομεία, Ταμεία κ.λ.π.)
Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, σε συνδυασμό με τα δεδομένα του ΕΣΥΠ, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το κόστος αυτό είναι υπερβολικό, αφού δεν αντιμετωπίζεται κεντρικά για να αξιοποιηθούν οι οικονομίες κλίμακας.
Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αντικαθιστά πλήρως όλη την παραπάνω κατάσταση και συγκεκριμένα (α) μειώνει το συνολικό κόστος των τηλεπικοινωνιακών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ παράλληλα (β) αναβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η προοπτική του νέου δικτύου, ολοκληρώνει την «άθροιση της ζήτησης» που ξεκίνησε με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και μεγιστοποιεί την οικονομική ωφέλεια για το κράτος, όπως γίνεται φανερό. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί τη νέα ασφαλή, ευρυζωνική, οικονομική, τηλεπικοινωνιακή λύση - πακέτο (πλήρης τηλεφωνία (onnet κ offnet) και δεδομένα) για όλο το ελληνικό δημόσιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 621.081.048,05 € εκ των οποίων τα 161.820.439,39 € συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πράξης.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 3/11/2020
  • Προυπολογισμός: 161.820.439,39 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 34.237.449,62 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €