Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5001237

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 15/5/2017

Η ΓΔΔΕ και η ΓΔΕΣΠ είναι ελεγκτικές αρχές  του Υπουργείου Οικονομικών και το ελεγκτικό τους έργο επιτελείται μέσω της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) για την ΓΔΔΕ και της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) για την  ΓΔΕΣΠ.  Οι έλεγχοι που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΕΔΕΛ αφορούν στην ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τις Προγραμματικές Περιόδους 2007-2013 και 2014-2020, ενώ είναι υπό σχεδιασμό οι διαδικασίες ελέγχου που αφορούν στην προγραμματική περίοδο 2021-2027. Αντίστοιχα, οι έλεγχοι που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΕΣΕΛ αποσκοπούν στην εξέταση των Δημόσιων φορέων αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης του προϋπολογισμού τους καθώς και στην επάρκεια  των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, στη διερεύνηση καταγγελιών, στην εκτέλεση ελέγχων λόγω εντολών της Διοίκησης και στον έλεγχο διαχείρισης κληροδοτημάτων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Η παρούσα πράξη στοχεύει:

         Στη δημιουργία ενός κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που θα αποτελέσει την ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης του συνόλου των διενεργούμενων Δημοσιονομικών Ελέγχων και των Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, αξιοποιώντας και εμπλουτίζοντας τα υφιστάμενα ΠΣ της ΕΔΕΛ και ΕΣΕΛ.

         Στην καλύτερη οργάνωση του ελεγκτικού αντικειμένου.

         Στην ενίσχυση των δομών και των διαδικασιών ελέγχου, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η κατασπατάληση δημοσιονομικών και ανθρώπινων πόρων.

         Στη διαμόρφωση ενός ενιαίου λογιστικού πλαισίου για το δημόσιο τομέα.

Επιπρόσθετα, η εν λόγω δράση, βοηθά στην περαιτέρω αξιοποίηση των υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών του Δημόσιου Τομέα, καθώς η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος θα γίνει στην υποδομή G-Cloud της ΓΓΠΣ και στους χρήστες του θα παρασχεθεί η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο σύστημα μέσω του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 590.335,34€ και προγραμματιζόμενες ημερομηνία έναρξης την 07.08.2017 και ημερομηνία λήξης την 20-11-2022 και αποπληρωμής 20/01/2023.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/8/2020
  • Προυπολογισμός: 590.335,34 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 120.768,17 €
  • Ποσό Πληρωμών: 120.768,17 €