Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5042208

Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου

  • Ημερομηνία Ένταξης: 22/5/2019

Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) στοχεύουν στην ουσιαστική αναβάθμιση της οργάνωσης και ηλεκτρονικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας. Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η επέκταση της πράξης Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-13 (ΟΠΣ 453302), με τρόπο ώστε το εθνικό σύστημα αιμοδοσίας να μπορέσει να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ποιότητας και ιχνηλασιμότητας (οδηγία 2005/61/ΕΚ και 2005/62/ΕΚ) αλλά και να βελτιώσει την εσωτερική οργάνωση και τη λειτουργία των υπηρεσιών αιμοδοσίας, των κέντρων αίματος και του ΕΚΕΑ, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών και σε άλλες καθημερινές διαδικασίες της λειτουργίας του τομέα της αιμοδοσίας. Βασικός στρατηγικός στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η προτεινόμενη πράξη είναι συμπληρωματική της πράξης Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας με κωδικό ΟΠΣ 5003947. Προτείνεται η προμήθεια οριζόντιου αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση του αίματος και των παραγώγων αυτού, τη διαχείριση των μεταγγίσεων, την υποστήριξη της αιμοεπαγρύπνησης και τη διαχείριση της αιμοθεραπείας.Η πράξη θα υλοποιηθεί με Ανοικτή Διαδικασία για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων του Ν. 4412/16. Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου θα είναι είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και 6 μήνες επιπλέον για την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου με ημερομηνία έναρξης στις 03-06-2019 και Π/Υ 2.200.000,00 Ευρώ + ΦΠΑ.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/8/2020
  • Προυπολογισμός: 2.728.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €