Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5045263

Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  • Ημερομηνία Ένταξης: 14/2/2020

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα από τα τρία ανώτατα Δικαστήρια και, συγχρόνως, η ανώτατη Eθνική Αρχή Ελέγχου της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Έχει περιφερειακή συγκρότηση και αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ), 35 περιφερειακές υπηρεσίες (ΠΥ) εντός του Ν. Αττικής και 57 ΠΥ εκτός του Ν. Αττικής, στις έδρες των Νομών στις οποίες έχουν κατανεμηθεί 1084 οργανικές θέσεις Δικαστικών υπαλλήλων. Το πολύπλοκο έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναμένεται να αναβαθμισθεί σημαντικά με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Για να το πετύχει αυτό το Ελεγκτικό Συνέδριο με την Πράξη με κωδ ΟΠΣ: 5045263 και τίτλο: «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» προτίθεται να ενεργοποιήσει ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο ώστε να προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες.
• Στην αναβάθμιση των Κεντρικών Πληροφοριακών Υποδομών και του πανελλαδικού δικτύου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να είναι εφικτή η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων στο πανελλαδικό δίκτυο πληροφοριακών υποδομών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
• Στον εκσυγχρονισμό της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες για την πιο αποδοτική και στοχευμένη αναζήτηση στην ψηφιακή τράπεζα της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
• Στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και εργαλείων για τους κάθε μορφής ελέγχους, με τρόπο που να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις.
• Στη δυνατότητα για την εισαγωγή νέων πρακτικών και εργαλείων αυτοματοποίησης της ροής εργασίας (πχ. μητρώα, εφαρμογές Intranet, διοικητική πληροφόρηση) καθώς και σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων προστασίας/ασφάλειας από Κυβερνοεπιθέσεις.
• Στη διϋπηρεσιακή σύνδεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με άλλους φορείς του δημοσίου για την άντληση/ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 3/11/2020
  • Προυπολογισμός: 4.325.090,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €