Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5045563

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  • Ημερομηνία Ένταξης: 25/2/2020
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) αποτελεί θεσμικό φορέα διαχείρισης Γεωχωρικής Πληροφορίας, καθώς εποπτεύει σχεδόν το σύνολο των μη αστικών εκτάσεων της επικράτειας, εξαιρουμένων των Δασών. Τόσο από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς, όσο και από το Εθνικό θεσμικό πλαίσιο, προκύπτει η υποχρέωση διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων σε όλο το φάσμα της Πρωτογενούς Παραγωγής. Το έργο αφορά στη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) «Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων» (ΕΓΠΒΔ) για την αποτύπωση και διαχείριση: α) Των Βοσκήσιμων Γαιών β) Της Ακίνητης Περιουσίας γ) Ελαιοκομικού και Αμπελουργικού Μητρώου. Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται στα 720.000,00 ευρώ με ημερομηνία έναρξης της πράξης την 7/4/2020 κι ημερομηνία λήξης της πράξης την 6/4/2022.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/8/2020
  • Προυπολογισμός: 720.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €