Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5001685

Απλούστευση των παρεχομένων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

  • Ημερομηνία Ένταξης: 22/12/2016

Έργο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εφαρμογή της αθλητικής πολιτικής της χώρας, στο πλαίσιο της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους για την προστασία, ανώτατη εποπτεία και οικονομική στήριξη του αθλητισμού. Με την παρούσα προτεινόμενη πράξη, η Γ.Γ.Α. επιδιώκει την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και ανομοιογένειας των πληροφοριών που υπάρχουν σήμερα στον τομέα αθλητισμού και την ενίσχυση του εποπτικού και ελεγκτικού ρόλου της βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Η πράξη επικεντρώνεται στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. μέσω του επανακαθορισμού, της απλοποίησης και της προτυποποίησης των εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζουν οι οργανικές μονάδες της, αλλά και στην ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών της με πρώτη προτεραιότητα, την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού μητρώου αθλητικών φορέων, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4373/2016. Η απλούστευση των διαδικασιών στη Γ.Γ.Α. αναμένεται από τη μία, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της, τη διοικητική της ικανότητα να παρακολουθεί και να συντονίζει τον τομέα του αθλητισμού, και από την άλλη, να εισάγει, με όρους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, την αποδοτική διαχείριση του δημόσιου χρήματος προς ενίσχυση του τομέα αθλητισμού και των φορέων που εμπλέκονται σε αυτόν. Η χρονική διάρκεια της πράξης θα είναι 63,06 μήνες, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 195.092 ευρώ και θα υλοποιηθεί με 3 Υποέργα.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/8/2020
  • Προυπολογισμός: 195.092,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 5.580,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 5.580,00 €