Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5044975

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας Τεχνολογίας Ανάπτυξης Καινοτομίας Συσσώρευση Τεκμηρίωση και Διάθεση Ψηφιακού Περιεχομένου Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης

  • Ημερομηνία Ένταξης: 26/3/2020
Διάθεση και Διατήρηση Ψηφιακού Περιεχομένου και Δεδομένων
Σκοπός του έργου είναι η επιχειρησιακή ευθυγράμμιση της Εθνικής Ψηφιακής Υποδομής συσσώρευσης, τεκμηρίωσης, διάθεσης και διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διάθεση του περιεχομένου και των δεδομένων και την κάλυψη νέων απαιτήσεων, υποστηριζόμενη από τεχνολογική αναβάθμιση και ενίσχυση με νέες λειτουργικότητες. Η υλοποίηση του έργου ειδικότερα στοχεύει στη διασφάλιση της απαιτούμενης ικανότητας, σε εθνικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση στρατηγικών προκλήσεων σε ότι αφορά τη συσσώρευση περιεχομένου και δεδομένων και τη διατήρησή τους, με σκοπό την εξασφάλιση φιλικής διάχυσης της γνώσης και την ενίσχυση της επανάχρησής τους στην επιστήμη, έρευνα, εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα επεκταθούν οι μεγάλης κλίμακας εθνικές υποδομές για να υποστηρίξουν τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες και τους μηχανισμούς συλλογής, συσσώρευσης, διατήρησης και διάθεσης του περιεχομένου και των δεδομένων. Θα επιδιωχθεί η επέκταση και ενοποίηση των πληροφοριακών υποδομών και των μηχανισμών συλλογής, συσσώρευσης, σημειολογικής επισήμανσης, διάθεσης και διατήρησης, καθώς και η ανάπτυξη νέων λειτουργικοτήτων στις παρεχόμενες δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες που συγκροτούν το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας που θεσμικά αναπτύσσει και λειτουργεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με σειρά δράσεων που οργανώνονται σε 6 βασικούς άξονες: - Άξονας 1: Συνολικό πλαίσιο για την καθιέρωση κοινών προτύπων διαλειτουργικότητας και τη συσσώρευση, κεντρική διάθεση, τεκμηριωτική επιμέλεια, ασφαλή διαφύλαξη και επανάχρηση του Εθνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού και Επιστημονικού αποθέματος. - Άξονας 2: Υποδομές για χρήση από φορείς δημοσίου συμφέροντος για την απόθεση, διαχείριση και ανοικτή, προτυποποιημένη διάθεση του ψηφιακού τους περιεχομένου και των δεδομένων τους. - Άξονας 3: Οριζόντιες υποδομές τεκμηριωτικής επιμέλειας και σημασιολογικής διασύνδεσης περιεχομένου που παράγεται ή συσσωρεύεται στις υποδομές του ΕΚΤ. - Άξονας 4: Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης. - Άξονας 5: Σύστημα διαχείρισης, ασφαλούς διαφύλαξης και διατήρησης ψηφιακών αντικειμένων. - Άξονας 6 Περιφερειακός εξοπλισμός υποστήριξης του έργου.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2022
  • Προυπολογισμός: 2.928.648,51 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 2.727.768,51 €
  • Ποσό Πληρωμών: 703.970,60 €