Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5049399

Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της ΓΥΣ Ανάπτυξη και Παροχή Υπηρεσιών

  • Ημερομηνία Ένταξης: 1/6/2020
Το διαχρονικό αρχείο των περίπου 380.000 αεροφωτογραφιών (Α/Φ) της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), συνιστά έργο εθνικής, ιστορικής και εξελικτικής σημασίας, καθώς πέρα από την ιστορικότητά του, παρέχει τις δυνατότητες ολοκλήρωσης της σύνταξης του Εθνικού και Δασικού Κτηματολογίου της χώρας, προστασίας των δασικών εκτάσεων από καταπατήσεις, διευθέτησης του αιγιαλού και παραλίας της χώρας, διευθέτησης ιδιοκτησιακών διαφορών μεταξύ κράτους - ιδιώτη και ιδιώτη - ιδιώτη, διευκόλυνσης της απονομής δικαιοσύνης σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σύνταξης περιβαλλοντικών μελετών, μελετών αειφόρου ανάπτυξης κλπ. Η ΓΥΣ μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος διαθέτει γεωγραφικά υλικά (Α/Φ, χάρτες κλπ.) προς όλους, συνεισφέροντας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσω: α. Της ενίσχυσης των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας, καθώς τα γεωγραφικά υλικά είναι βασικό στοιχείο αναπτυξιακής πολιτικής και η βάση σχεδιασμού όλων των αναπτυξιακών προγραμμάτων. β. Της εξυπηρέτησης του πολίτη στη βάση των αρχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ίσων ευκαιριών πρόσβασης, καθώς με την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, η ΓΥΣ επιτρέπει την πρόσβαση στο αρχείο δεδομένων της σε 24/7 βάση και από οποιαδήποτε περιοχή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. γ. Των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας, καθώς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματός της (ΟΠΣ/ΓΥΣ) διασφαλίζεται η διαφάνεια στην δραστηριότητα της Υπηρεσίας και στην συναλλαγή της με το κοινό και υλοποιούνται οι αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης προς όφελος των πολιτών και του προσωπικού. Το παρόν έργο αφορά στην διάσωση του αρχείου Α/Φ της ΓΥΣ, στην ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση, καταλογοποίηση και δημιουργία μεταδεδομένων τους, καθώς και στην ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, οι Α/Φ αφού συντηρηθούν, θα σαρωθούν και θα οργανωθούν σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), όπου ο τελικός χρήστης θα έχει τη δυνατότητα επιλογής αυτών, ενώ ο εσωτερικός χρήστης της ΓΥΣ θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα θέασης των Α/Φ. Η υποδομή του προς υλοποίηση συστήματος θα εναρμονίζεται με την Κοινοτική Οδηγία 2007/2/ΕΚ INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) και του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166Α’) που αφορά στη δημιουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και στην εναρμόνιση του Εθνικού Δικαίου προς την προαναφερόμενη Κοινοτική Οδηγία. Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιούνται οι Κοινοτικές και Εθνικές απαιτήσεις σε ότι αφορά στην διαλειτουργικότητα, τα πρωτόκολλα μεταφοράς δεδομένων, τους κανόνες εναρμόνισης των δεδομένων, καθώς και της ασφάλειας και διαχείρισης των δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα, με την ψηφιοποίηση του διαχρονικού αρχείου Α/Φ της ΓΥΣ και την ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών θα επιτευχθεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση τόσο του πολίτη και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα σε όλη την Ελληνική επικράτεια, για την ικανοποίηση αναγκών υποβολής αντιρρήσεων στους αναρτημένους προσωρινούς δασικούς χάρτες, τακτοποίησης / νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, οριοθέτησης ιδιωτικών εκτάσεων, εφαρμογής επί του εδάφους των Παραχωρητηρίων του Ελληνικού Δημοσίου, δικαστικών διεκδικήσεων λόγω καταπατήσεων, καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας κλπ. Στο πλαίσιο αυτό θα εξυπηρετηθούν και οι δημόσιοι φορείς με αρμοδιότητα στα ως άνω θέματα.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2022
  • Προυπολογισμός: 6.595.894,80 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €