Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5063279

Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultrafast Broadband UFBB

  • Ημερομηνία Ένταξης: 1/6/2020
Η δράση UFBB αποτελεί τη βασική δημόσια παρέμβαση στο πλαίσιο υλοποίησης του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόμενης Γενιάς 2014-2020» για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε αγροτικές, περιαστικές αλλά και αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας. Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη Δικτύου ικανού να προσφέρει ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας στους τελικούς χρήστες με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps ή τουλάχιστον 100Mbps -αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps. Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιοχές με τρόπο συμπληρωματικό σε αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσουν ιδιώτες πάροχοι. Το έργο θα υλοποιηθεί με τρόπο ώστε να μην παρεμβαίνει και να μην στρεβλώνει τη λειτουργία της αγοράς και χωρίς να λειτουργεί ανασταλτικά για τις σχεδιαζόμενες ιδιωτικές επενδύσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2022
  • Προυπολογισμός: 266.457.617,12 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €