Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5067271

Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 29/6/2020
Το Πρόγραμμα Δι@ύγεια (Nόμος 3861/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας. Το σύστημα Δι@ύγεια βρίσκεται σε συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία από τον Οκτώβριο του 2010, ικανοποιώντας καθημερινά την ανάγκη των πολιτών για διαφάνεια στον Δημόσιο Βίο. Εξυπηρετεί περί τους 5.000 φορείς, ενώ κατά μέσο όρο πραγματοποιούνται περί τα 2 εκατομμύρια αναζητήσεις από 190.000 χιλιάδες μοναδικούς χρήστες σε εβδομαδιαία βάση. Έως σήμερα έχουν αναρτηθεί περί τα 40 εκατομμύρια έγγραφα, καταλαμβάνοντας περίπου 20 ΤeraByte χώρο στις υποδομές του συστήματος. Ο μέσος όρος των αναρτήσεων κυμαίνεται από 15.000 έως 30.000 ημερησίως. Σκοπός του πρόντος έργου είναι η πλήρης αναβάθμιση της υφιστάμενης εφαρμογής, με κύρια επιδίωξη την επέκταση της λειτουργικότητάς της, ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά της διαφάνειας, ευχρηστίας, ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο ρόλος του συστήματος μέσα σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα μηχανογραφικών συστημάτων που στηρίζουν τις προσπάθειες της Πολιτείας για μία σύγχρονη διοίκηση. Η υλοποίηση του έργου θα εμπλουτίσει τις εφαρμογές του συστήματος και θα του αποδώσει προστιθέμενη αξία, ενισχύοντας τον ανοικτό χαρακτήρα των δεδομένων και την συμμετοχική και προσωποποιημένη πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2022
  • Προυπολογισμός: 1.322.460,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €