Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5010583

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας

  • Ημερομηνία Ένταξης: 25/10/2017
Εκσυγχρονισμό των τηλεφωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επικοινωνίας των ιδρυμάτων, διασφαλίζοντας την εξοικονόμηση πόρων και τη βελτίωση εξυπηρέτησης των χρηστών.•Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλειας για την προστασία από εξωτερικές επιθέσεις, προστατεύοντας τα δεδομένα των χρηστών και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων των ιδρυμάτων.•Δημιουργία ξεχωριστών εξειδικευμένων υποδομών εξυπηρέτησης κίνησης ερευνητικών-επιστημονικών δεδομένων, με ειδικές προδιαγραφές ταχύτητας και απόδοσης•Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού βασισμένο σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές,για τον ευέλικτο έλεγχο και τη διαχείριση των υποδομών Δικτύων και Πληροφορικής των ιδρυμάτων αλλά και την αυτοματοποιημένη παροχή υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες•Ενίσχυση/επέκταση των ηλεκτρονικών καταλόγων που διατηρούν τα ιδρύματα για τη διαχείριση ταυτότητας των μελών της κοινότητας και την εξουσιοδότησή τους για πρόσβαση σε υποδομές και υπηρεσίες•Υποστήριξη των ιδρυμάτων που δε διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων ψηφιακών τεχνολογιών.Ως αποτέλεσμα της Πράξης, τα μέλη της ΕΚΑΙΑ κοινότητας θα χρησιμοποιούν το τοπικό δίκτυο του ιδρύματος στο οποίο ανήκουν για να συνδεθούν στο εθνικό δίκτυο δεδομένων ΕΔΥΤΕ και, μέσω αυτού, σε εθνικές υποδομές και στο σύνολο των ερευνητικών υποδομών παγκοσμίως,συμπεριλαμβανομένων των αποθετηρίων δεδομένων,υποδομών εξειδικευμένων επιστημονικών οργάνων,βιβλιοθηκών, κέντρων δεδομένων, δικτύων αισθητήρων.Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των υποδομών θα συντελέσει στην εξοικείωση εκατοντάδων χιλιάδων χρηστών με τις σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες.Η βελτίωση της ταχύτητας και ποιότητας ανταλλαγής,επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων και η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων,καθώς αποκτούν πρόσβαση σε αντίστοιχες υποδομές έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών, συγκαταλέγονται στα σημαντικά αναμενόμενα επιτεύγματα του έργου. Οι προβλεπόμενες προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων και επικοινωνιών θα συνεισφέρουν επιπλέον στην αναβάθμιση των καθημερινών δραστηριοτήτων των μελών της ΕΚΑΙΑ κοινότητας.Συνολικά,οι νέες προηγμένες ψηφιακές υποδομές των ιδρυμάτων αναμένεται να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην εθνική επιστημονική κοινότητα, με σημαντική μόχλευση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους.Οι μελέτες για την αναβάθμιση των υποδομών θα διεξαχθούν με την ενεργή συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των Κέντρων Πληροφορικής, Λειτουργίας ΚΑΙamp; Διαχείρισης Δικτύου των Ιδρυμάτων καθώς και διεθνών Δικτύων Έρευνας ΚΑΙamp; Τεχνολογίας, όπου απαιτείται, διασφαλίζοντας την κάλυψη εξειδικευμένων και απαιτητικών αναγκών από όλες τις κατηγορίες χρηστών

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/8/2020
  • Προυπολογισμός: 19.702.773,56 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 5.009.951,61 €
  • Ποσό Πληρωμών: 837.237,99 €