Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5042934

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 24/9/2020
Η υλοποίηση της πράξης στοχεύει στη διαμόρφωση ενός μηχανισμού ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης του ΥΠΕΝ για τη συνεχή διαμόρφωση, και παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και τις ανάγκες της χώρας, με απώτερο στόχο τον Ενεργειακό Προγραμματισμό, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την εξασφάλιση χαμηλού κόστους ενέργειας, την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες δράσεις αναμένεται να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης να αξιοποιεί τις ΤΠΕ και να είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα ενισχύσουν σημαντικά την ανάπτυξη ενός σταθερού, φιλικού και συνεπούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην ενεργειακή αγορά μέσω της αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται σήμερα στις επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, μέσω των αποτελεσμάτων των ενεργειακών μοντέλων, θα συνεισφέρουν στο σχεδιασμό και υποστήριξη για την χάραξη της ενεργειακής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους τεχνικούς, ενεργειακούς και οικονομικούς περιορισμούς. Τέλος, θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης τόσο μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων εργαλείων (web services), όσο και μέσω του κατάλληλου συντονισμού των εμπλεκομένων δημόσιων φορέων

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2022
  • Προυπολογισμός: 607.561,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 543.361,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 48.795,56 €