Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5071323

Ηλεκτρονική διαδικασία Διακίνησης Διαβαθμισμένων Πληροφοριών

  • Ημερομηνία Ένταξης: 10/2/2021
Ο διαμοιρασμός, η ανταλλαγή, η διαβίβαση και, εν γένει, ο χειρισμός πληροφοριών, συνιστά διαδικασία ζωτικού χαρακτήρα για τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθόσον αφορά σε ζητήματα που συνδέονται άρρηκτα με την υπηρεσιακή τακτική/επιχειρησιακή/στρατηγική λειτουργία της, το συντονισμό του πληροφοριακού δικτύου της, την επαρκή απόδοση και αποτελεσματικότητα, την αμεσότητα των επικοινωνιών και την έγκαιρη αντίδραση, την ορθολογική λήψη αποφάσεων και την προστασία των δεδομένων σε κάθε επίπεδο. Οι παραπάνω παράμετροι, προϋποθέτουν υψηλό βαθμό κρυπτογράφησης των διακινούμενων δεδομένων και διαφύλαξης της επικοινωνιακής/πληροφοριακής αξιοπιστίας των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, ο δε επαρκής βαθμός πλήρωσης τους, συναρτάται άμεσα με την υπηρεσιακή εύρυθμη λειτουργία και αξιοπιστία, τη συνοχή του ιστού επιχειρήσεων και πληροφοριών, το περιβάλλον εσωτερικής ασφάλειας εν γένει και τον εκσυγχρονισμό/προσαρμογή του υφιστάμενου δόγματος, στα νέα δεδομένα, επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Σκοπός της πράξης, επομένως, είναι η προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και λογισμικών για τη δημιουργία υποδομών κρυπτογράφησης και ασφαλούς ηλεκτρονικής διακίνησης πληροφοριών, μεταξύ της κεντρικής δομής πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάλυσης Πληροφοριών - ΔιΔΑΠ) και των Περιφερειακών Δομών Πληροφοριών της (Τμήματα Συλλογής & Διαχείρισης Πληροφοριών – Τ.ΣΥ.Δ.Π.), που κατά βάση συγκροτούν τον πληροφοριακό μηχανισμό του Σώματος, καθώς και η αντικατάσταση της υφιστάμενης υποδομής των Τ.ΣΥ.Δ.Π.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2022
  • Προυπολογισμός: 1.798.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 1.786.294,29 €
  • Ποσό Πληρωμών: 720.279,96 €