Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5030074

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΣΔΙΤ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 25/10/2018

Αντικείμενο της Πράξης είναι η προτυποποίηση των διαδικασιών για τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας της ΕΓΣΔΙΤ και η υποστήριξη του έργου της . στον ρόλο της προώθησης εκτέλεσης έργων μέσω ΣΔΙΤ, της διευκόλυνσης των δημόσιων φορέων κατά τη Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και την επιλογή των πλέον κατάλληλων ιδιωτικών φορέων σύμπραξης για τα έργα ΣΔΙΤ που έχουν εγκριθεί από την ΔΕΣΔΙΤ. Η ΕΓΣΔΙΤ παρέχει στους Δημόσιους Φορείς που επιθυμούν να υλοποιήσουν έργα υποδομής/υπηρεσίες, τη δυνατότητα ένταξης στο νόμο για τις ΣΔΙΤ Ν.3389/2005 και την συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, που θα αναλάβουν ενδεικτικά την υλοποίηση και χρηματοδότηση. Οι Δημόσιοι Φορείς που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε μία ΣΔΙΤ σύμφωνα με το Ν. 3389/2005, πρέπει να υποβάλλουν σχετική πρόταση προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα υλοποίησής της. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να δίνουν μια αξιόπιστη εικόνα του έργου και της απαιτούμενης χρηματοδότησης για τη συνολική διάρκεια ζωής του. Για το λόγο αυτό, απαιτείται λεπτομερής τεχνική, χρηματοοικονομική και νομική ανάλυση, η οποία πρόκειται να ενισχυθεί με την παρούσα πράξη. Η πράξη περιλαμβάνει συνολικά, τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα για έργα υποδομής ή υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ του Ν.3389/2005 τόσο κατά τη διαδικασία προετοιμασίας όσο και κατά τη διαδικασία δημοπράτησης και παρακολούθησης. Οι προτεινόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες θα εστιάσουν ιδιαίτερα στην υποστήριξη της μεταρρύθμισης που ενέχουν τα ΣΔΙΤ . Ημερομηνία έναρξης της πράξης αποτελεί η 10η/12/2018 και λήξη αυτής η 30/06/2023 και ο π/υ της ανέρχεται στα 1.125.772 ευρώ.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/8/2020
  • Προυπολογισμός: 1.125.772,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €