Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5032850

Δημιουργία εθνικού πλαισίου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην οπτικοακουστική παραγωγή

  • Ημερομηνία Ένταξης: 26/10/2018
Με την Πράξη αυτή το ΕΚΟΜΕ αποκτά ένα βασικό επιχειρησιακό εργαλείο για την εκπλήρωση της αποστολής του: την πλήρη υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων του οπτικοακουστικού κλάδου προσφέροντας τους τόσο τα εργαλεία για βελτίωση της τεχνογνωσίας, όσο και της εξωστρέφειάς τους. Το ΕΚΟΜΕ, με πλήρη σεβασμό στο υφιστάμενο αυτό πλαίσιο, αποκτά τη δυνατότητα να διευκολύνει ουσιωδώς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προκειμένου να δραστηριοποιηθούν αποδοτικά, χωρίς οι κανόνες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού κάλους της χώρας να αποτελούν εμπόδιο για τη δραστηριότητά τους, ενώ ταυτόχρονα τηρούνται απαρέγκλιτα. Επιπλέον, μέσω της Πράξης, το ΕΚΟΜΕ καθίσταται ώριμο για την ανάπτυξη του μηχανισμού του ώστε να καλύπτει με την άμεση και επιτόπια παρουσία του όλη τη Χώρα, αναλαμβάνοντας πρακτικά σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς την υποστήριξη εξωτερικών γυρισμάτων των οπτικοακουστικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, το ΕΚΟΜΕ αποκτά ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο θα υποστηρίζει και όλες τις λειτουργικές του μονάδες. Ειδικότερα, για τη διασφάλιση της ευρύτερης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, θα επιδιωχθεί η ευρύτερη δυνατή συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως για παράδειγμα, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι κ.α.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 3/11/2020
  • Προυπολογισμός: 1.006.581,94 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 19.500,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 19.500,00 €