Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5000542

ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ KAI ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 5/3/2019
Η Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προβλέπεται να αποτελέσει τον ηλεκτρονικό κόμβο των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων, τα οποία θα είναι οργανωμένα σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα, θα παρουσιάζει επικαιροποιημένη και θεματικά ταξινομημένη την ελληνική νομοθεσία και θα τη διαθέτει δωρεάν στο ευρύ κοινό. Παράλληλα στην Εθνική Πύλη θα συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στα πρότυπα και στις διαδικασίες διοικητικής κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της νομοθεσίας στην Ελλάδα, με σκοπό αφενός μεν την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών για την αποκατάσταση της εσωτερικής συνοχής του δικαίου, τη βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων καθώς και των διαδικασιών παραγωγής τους και τη συστηματική ένταξή τους σε σύνολα κανόνων δικαίου και αφετέρου τη διάθεσή τους στο ευρύ κοινό. Ειδικότερα, μέσω της Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς θα αποκτήσουν άμεση και ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στα επικαιροποιημένα και κωδικοποιημένα εθνικά, νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο του έργου.Η αναγκαιότητα του έργου είναι περισσότερο από προφανής καθώς η  πολυνομία, η κακονομία, η αδιαφάνεια και η έλλειψη συνοχής του ελληνικού δικαίου και η ταυτόχρονη έλλειψη πρόσβασης του πολίτη σ’ αυτό,  έχει ήδη επισημανθεί από τις εκθέσεις εθνικών και διεθνών οργανισμών αλλά και την επιστημονική κοινότητα, ενώ είναι φανερή στον εφαρμοστή του δικαίου, τον πολίτη και τον επιχειρηματικό κόσμο.   Οι δομές καλής νομοθέτησης θα αποκτήσουν υποστηρικτικά εργαλεία για τη λειτουργία τους. Το έργο έρχεται να καλύψει το κενό που παρουσιάζεται σήμερα στην εύκολη και ελεύθερη πρόσβαση στις υφιστάμενες κωδικοποιήσεις, οι οποίες είτε είναι διαθέσιμες σε μη επεξεργάσιμη μορφή και διάσπαρτες στο σύνολο του δημόσιου τομέα, είτε δεν είναι καθόλου διαθέσιμες στο κοινό. Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου θα λάβει χώρα ο ορισμός σαφούς μεθοδολογίας για την νομοπαραγωγική και κανονιστική διαδικασία μέσω της χρήσης ολοκληρωμένου συστήματος καλής νομοθέτησης,  δημιουργία και επικαιροποίηση των αντίστοιχων προτύπων διοικητικής κωδικοποίησης, πρόταση για τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις,  δημιουργία καθολικού νομικού ευρετηρίου, η χρήση των οποίων θα διασφαλίσει συγχρόνως τη συνεχή επικαιροποίηση και ορθότητα της διαθέσιμης πληροφορίας. Η Εθνική Πύλη θα διαμορφωθεί με πρότυπα ανοιχτών δεδομένων ώστε να δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης του περιεχομένου της από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μέσω ειδικών αδειών χρήσης, ενώ θα υποστηριχτεί η διασύνδεσή της με Ελληνικές και Ευρωπαϊκές βάσεις νομικών δεδομένων, για την ανταλλαγή πληροφορίας και την επικαιροποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας.Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω του δικαιούχου του Έργου (Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ)  από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την  άμεση συνεργασία και συνέργεια με τη Βουλή των Ελλήνων, τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, και το Εθνικό Τυπογραφείο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 1.945.136,30 και η συνολική διάρκειά του είναι 34 μήνες.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/8/2020
  • Προυπολογισμός: 1.945.136,30 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €