Rural Broadband

Το έργο "Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών", γνωστό ως "Rural Broadband", αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής υψηλής ταχύτητας σε 5.077 λευκές αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, όπου κανείς πάροχος δεν επενδύει, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 40%-45% της ελληνικής επικράτειας και αναλογούν σε 525.287 κατοίκους.

Το έργο στοχεύει στη μείωση του "ευρυζωνικού χάσματος" στις πλέον μη προνομιούχες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες λόγω ανεπαρκών τηλεπικοινωνιακών υποδομών στερούνται βασικής ευρυζωνικής πρόσβασης. Θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη περιοχών και τοπικών οικονομιών με τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και με την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Για παράδειγμα, τομείς όπως ο τουρισμός μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά με την προσέλκυση περισσότερων και υψηλότερου επιπέδου τουριστών, ενώ βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θα μπορούν να είναι πλέον διαθέσιμες και στους κατοίκους των απομακρυσμένων αυτών περιοχών.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η χρηματοδότηση του έργου επιτυγχάνεται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με την αξιοποίηση πόρων από τα Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και "ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης", και μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με πόρους του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007–2013", , καθώς και από ιδιωτική συμμετοχή (ΣΔΙΤ), ενώ το έργο θα ολοκληρωθεί με πόρους της περιόδου 2014-2020.

Προϋπολογισμός έργου: € 161.061.091,94

Ψηφιακή Αλληλεγγύη

Η "Ψηφιακή Αλληλεγγύη", https://www.e-inclusion.gr, παρείχε τη δυνατότητα σε 195.839 πολίτες, δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος, κατοίκους των 8 Περιφερειών Σύγκλισης (Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδος, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης), που χρηματοδοτεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», να αποκτήσουν ευρυζωνική σύνδεση, ηλεκτρονικό υπολογιστή ή laptop/tablet, σε συνδυασμό με την προαιρετική λήψη υποστηρικτικών υπηρεσιών κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ.

Η παρέμβαση συνέβαλλε στην αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στα νοικοκυριά στις 8 φτωχότερες περιοχές της χώρας, στην εξοικείωση των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες και την επακόλουθη μείωση του ψηφιακού χάσματος και του ψηφιακού αναλφαβητισμού, σε συμπολίτες μας που, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, βιώνουν τον ψηφιακό και κοινωνικό αποκλεισμό.

Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης, οι πολίτες, που πριν δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, εξοικειώθηκαν με τους υπολογιστές, απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, ενώ τους δόθηκε η δυνατότητα χρήσης δημόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (taxis net), online τραπεζικών συναλλαγών (e-banking), κλπ.

Επιπλέον, περισσότεροι από 26.515 πολίτες επέλεξαν τη βελτίωση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, μέσω των υποστηρικτικών υπηρεσιών κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ.

Προϋπολογισμός έργου: € 66.922.986,28

Ανάπτυξη Υπηρεσιών και Υποδομής Χωρικών Δεδομένων για την Προστασία των Δασών και Δασικών Εκτάσεων

Τα χωρικά δεδομένα για την προστασία δασών και δασικών εκτάσεων αποτελούν ένα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας σύνολο της Εθνικής Υποδομής Χωρικών Δεδομένων, που αφορά σε πυρόπληκτες και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές της χώρας, καθώς και σε περιοχές που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα κτηματογράφησης.

Οι περιοχές κάλυψης αφορούν σε 14 Περιφερειακές Ενότητες (Θεσ/νίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Ευβοίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαίας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λάρισας) και σε ΟΤΑ διαφόρων περιοχών της Χώρας, κυρίως πρωτεύουσες νομών και περιαστικές περιοχές του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσ/νίκης.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ψηφιακής χωρικής βάσης μεγάλης ακρίβειας και κλίμακας 1:5.000 για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, και στην παροχή υπηρεσιών Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένων πράξεων της Δασικής Υπηρεσίας, Σχέδια Πόλεων και Οικισμών), μέσω θεσμοθετημένης διαδικασίας για την κατάρτιση Δασικών Χαρτών.

Με την υλοποίηση του έργου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών ως οριστικών, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ αναπτύσσονται διαδικτυακές εφαρμογές για την ελεύθερη και άμεση πρόσβαση θέασης αναφορικά με τη θέση και τα όρια των δασών και δασικών εκτάσεων, υπηρεσίες οι οποίες είναι προσβάσιμες από την ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/das.aspx.

Στα οφέλη από τους παραγόμενους Δασικούς Χάρτες συγκαταλέγονται η δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισης του δασικού πλούτου της χώρας, καθώς και η αναγνώριση, οριοθέτηση και προάσπιση των εμπράγματων δικαιωμάτων του Δημοσίου επί της ακίνητης περιουσίας του στο πλαίσιο της Κτηματογράφησης.

Οι Χάρτες συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας και της οργάνωσης του Δημόσιου Τομέα με οφέλη για τους πολίτες, αλλά και για τρίτους Φορείς και Υπηρεσίες, ενώ παράλληλα οι διαδικτυακές εφαρμογές προάγουν την ηλεκτρονική δημοκρατία και τη διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση.

Προϋπολογισμός έργου: € 39.312.564,33

Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, με καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτών και των παραγωγικών και επιχειρηματικών συντελεστών της αγροτικής οικονομίας. Το έργο αποτελεί εφαλτήριο για τη μετάβαση του αγροτικού τομέα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Για την πρόσβαση στις Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες αναπτύχθηκε μια ενιαία διαδικτυακή πύλη https://iris.gov.gr/ που στεγάζει με ενιαίο τρόπο όλες τις αγροτικές υπηρεσίες, όπως:

Τα σημαντικότερα οφέλη από την υλοποίηση της παρέμβασης είναι η μετάβαση του αγροτικού τομέα από τις συμβατικές στις ψηφιακές συναλλαγές, η άμεση διαδικτυακή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών/αγροτών καθώς και των επιχειρηματικών, παραγωγικών συντελεστών του αγροτικού τομέα, κατά τη διεκπεραίωση των διοικητικών τους υποθέσεων και συναλλαγών (one stop shop) με τη Δημόσια Διοίκηση, η διαδικτυακή διαχείριση ασφάλισης και αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ και η αύξηση της διαφάνειας των αποζημιώσεων των ασφαλισμένων.

Προϋπολογισμός έργου: € 10.341.633,86

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι μια κρίσιμη μεταρρύθμιση στους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια κοινωνική υπηρεσία, η οποία αξιοποίησε τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος υγείας.

Η μετάβαση από το χειρόγραφο στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης συμβάλει στην ανάπτυξη ενός σταθερού ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο προσφέρει ποιότητα και ασφάλεια στη διάγνωση και την περίθαλψη, ιδίως με την εξάλειψη των σφαλμάτων και των αβεβαιοτήτων που συνδέονταν με το χειρόγραφο σύστημα, σαφή εικόνα του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς και διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών του δεδομένων.

Από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, https://www.e-prescription.gr, ωφελούνται ασθενείς, φαρμακοποιοί, ιατροί και τρίτοι εμπλεκόμενοι φορείς, συγκεκριμένα:

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί συνολικά 50.000 ιατροί (37.000 είναι ενεργοί) και 11.000 φαρμακεία. Από τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του συστήματος (10/2015) προκύπτει:

Προϋπολογισμός έργου: € 12.013.820,40

e-"ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ"

Το έργο της Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών αναπτύχθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), για την οργάνωση και ηλεκτρονικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας.

Η παροχή των υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιμοδοσίας https://www.blooddonorregistry.gr/ συνεισφέρει:

Προϋπολογισμός έργου: € 1.593.750,00

Εθνικό Ληξιαρχείο

Το "Εθνικό Ληξιαρχείο" είναι ένα σημαντικό και πολυδιάστατο έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που επιδρά καταλυτικά στη Διοικητική Μεταρρύθμιση της χώρας, με την ενημέρωση του πολίτη από έναν ενιαίο διαδικτυακό κόμβο, για το σύνολο των αστικών και δημοτικών δεδομένων που τον αφορούν.

Με την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος, οι υπηρεσίες του Εθνικού Ληξιαρχείου θα παρέχονται άμεσα προς τους πολίτες, χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, ενώ παράλληλα η χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος θα συντελέσει τόσο στην απλοποίηση του διοικητικού έργου των 325 Δήμων και 1.036 Ληξιαρχείων της χώρας, όσο και στην μείωση του φόρτου εργασίας των 2.000 υπαλλήλων των αρμοδίων υπηρεσιών - χρηστών του συστήματος.

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργείται η απαραίτητη ηλεκτρονική υποδομή για τη λειτουργία του Μητρώου Πολίτη το οποίο θα διασυνδέεται με το Εθνικό Δημοτολόγιο, ως ένα από τα βασικά μητρώα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/astikhs_dhmotikhs_katastashs/

Μέσω της συνολικής επένδυσης, ύψους ~29 εκατ. €, οι πολίτες και οι αρμόδιες αρχές θα έχουν ασφαλή και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο προσωπικό τους μητρώο ενώ όλοι οι δημόσιοι φορείς που κάνουν χρήση των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης των πολιτών, θα ενημερώνονται από ένα ενιαίο σημείο για το σύνολο των ληξιαρχικών γεγονότων που αφορούν σε κάθε πολίτη.

Στα σημαντικότερα οφέλη της επένδυσης συμπεριλαμβάνονται η δημιουργία αξιόπιστων εκλογικών καταλόγων η εξοικονόμηση πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία από την εξάλειψη απόδοσης σύνταξης σε αποβιώσαντες και διπλο-συνταξιούχους η απαλλαγή των ΟΤΑ από την κατάρτιση στρατολογικών πινάκων η πλήρως αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική έκδοση αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων και σταδιακή κατάργησή τους.

Προϋπολογισμός έργου: € 29.000.000

Εθνικό Ποινικό Μητρώο

Το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργο καλύπτει πλήρως την Επικράτεια σε ότι αφορά στην επιχειρησιακή ροή των Τμημάτων Ποινικού Μητρώου και στη διαχείριση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη βάση τους.

Η υλοποίησή του επέτρεψε στο ελληνικό Ποινικό Μητρώο να συγκεντρώσει με ασφάλεια το σύνολο της πληροφορίας σε ψηφιοποιημένη μορφή, να επικοινωνήσει εσωτερικά (165 μηχανογραφημένες υπηρεσίες σε 63 πόλεις) και ακολούθως να δια-λειτουργήσει με άλλα συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. ΚΕΠ -ΥΔΜΗΔ, Δ/νση Ιθαγένειας - ΥΠΕΣ), αλλά και να διασυνδεθεί με τις αντίστοιχες υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου των υπολοίπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ECRIS (European Criminal Records Information System).

Επιπρόσθετα, χάρις στο υποσύστημα της Διαδικτυακής Πύλης του, παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες και δημόσιους φορείς κατόπιν πιστοποίησης. Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα πραγματοποιείται μέσω του διαδικτυακού κόμβου, http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm.

Προϋπολογισμός έργου: € 8.568.342,36

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θέτει σε λειτουργία ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα με το οποίο προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες στα καταστήματα κράτησης και συμβάλει τόσο στη συνολική αναβάθμιση και την εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών του ελληνικού Σωφρονιστικού Συστήματος, όσο και στην ανάπτυξη εξελιγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς φορείς και πολίτες.

Στις σημαντικότερες ψηφιακές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται:

Τα οφέλη που προκύπτουν από το έργο έχουν πολλαπλές διαστάσεις και αφορούν τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία και στα καταστήματα κράτησης της χώρας όσο και τους κρατούμενους, οι οποίοι έχουν δυνατότητα εξ αποστάσεως λήψης εγγράφων και πιστοποιητικών, καθώς και ηλεκτρονικού προγραμματισμού επισκεπτηρίων για συγγενείς και δικηγόρους.

Το σύστημα υπολογίζεται ότι θα αξιοποιηθεί από 260.000 χρήστες, στους οποίου συγκαταλέγονται 12.000 κρατούμενοι 40.000 άμεσοι συγγενείς τους 10.000 δικηγόροι και 200.000 περίπου αποφυλακισθέντες.

Προϋπολογισμός έργου: €3.067.973,6

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης

Το Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης αποτελεί ένα νέο εργαλείο ψηφιακής τεχνολογίας, το οποίο πρόκειται να εξυπηρετήσει το σύνολο των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, (δηλ. των 9 Διοικητικών Εφετείων και 30 Διοικητικών Πρωτοδικείων).

Η λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, http://www.adjustice.gr, προσφέρει:

 • Αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας προς τους πολίτες με την δυνατότητα on line κατάθεσης αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών και για την ηλεκτρονική αίτηση για χρήση ενδίκων βοηθημάτων προς τα Διοικητικά Δικαστήρια και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
 • Επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης με ταχεία εκτέλεση του έργου των Διοικητικών Δικαστηρίων όλης της χώρας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
 • Υποστήριξη του έργου των δικαστικών λειτουργών με την δυνατότητα άμεσης διαδικτυακής πρόσβασης στην νομολογία και τη θέσπιση του "Εθνικού Αριθμού Υπόθεσης".
 • Δια-λειτουργικότητα: Επικοινωνία των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του ΝΣΚ, των Διοικητικών Δικαστηρίων με τα συστήματα των συναρμόδιων Φορέων των Δημόσιας Διοίκησης και άλλων Οργανισμών.
 • Στήριξη του έργου των δικηγόρων και των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με την ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων των πελατών τους, με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.
 • Στα οφέλη του έργου συμπεριλαμβάνονται: η μείωση του λειτουργικού και γραφειοκρατικού κόστους και αναβάθμιση της ποιότητας των εξωστρεφών υπηρεσιών της Διοικητικής Δικαιοσύνης προς τους πολίτες, η βελτίωση της οργάνωσης - λειτουργίας και αύξηση της διαφάνειας στην λειτουργία του Δικαστικού Συστήματος της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

  Προϋπολογισμός έργου: € 3.631.757,58

  Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών

  Το έργο συμβάλει στην αναβάθμιση των στρατολογικών υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες, μέσω του διαδικτυακού τόπου της Στρατολογίας και της Δικτυακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ», συμπεριλαμβανόμενης και της ολοκλήρωσης των ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη στρατολογία.

  Οι ψηφιακές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν αφορούν στα εξής:

  Οι πολίτες, ως πιστοποιημένοι χρήστες της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» και κατόπιν της φυσικής τους ταυτοποίησης, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, είτε μέσω των στρατολογικών γραφείων για την πιστοποίηση τους, θα έχουν πρόσβαση στις εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας της Στρατολογίας.

  Προϋπολογισμός έργου: € 1.414.001,85

  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

  Το έργο με τίτλο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) αποτελεί μια υποδειγματική καινοτομική ηλεκτρονική υποδομή, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, τόσο σε φυσικές υποδομές όσο και σε υπηρεσίες για τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, διαφύλαξη και διάθεση της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής σε περιεχόμενο, δεδομένα και υπηρεσίες.

  Κατά την περίοδο 2010-2015 το ΕΠΣΕΤ ενσωμάτωσε αποτελεσματικά τις νέες ΤΠΕ, τις σύγχρονες πρακτικές της διαδικτυακής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης και ανέπτυξε καινοτόμες υπηρεσίες για τους χρήστες: τους ελληνικούς φορείς που παράγουν και διαθέτουν περιεχόμενο επιστήμης & πολιτισμού, τους ερευνητές, τους ακαδημαϊκούς, τους ανθρώπους των επιχειρήσεων και τους απλούς πολίτες.

  Στο πλαίσιο του ΕΠΣΕΤ αναπτύχθηκαν νέα εργαλεία και ανοικτές υποδομές με πολλαπλασιαστική επίδραση στον χώρο της έρευνας: εθνικά αρχεία όπως, μεταξύ άλλων, το νέο περιβάλλον του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών καθώς και οι συσσωρευτές περιεχομένου για τη μεγαλύτερη πύλη πρόσβασης σε ελληνικό περιεχόμενο openarchives.gr. Δημιουργήθηκαν παραδειγματικά αποθετήρια για την έρευνα, τεχνολογία, επιστήμη και επιχειρηματικότητα, και η μοναδική ελληνική πλατφόρμα με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων EKT "ePublishing", που καλύπτει όλα τα στάδια της εκδοτικής δραστηριότητας των Ελλήνων εκδοτών.

  Οργανώθηκε μια σύγχρονη και βιώσιμη υποδομή για την παραγωγή εθνικών δεικτών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και ελληνική Καινοτομία, επανατοποθετώντας έτσι τη χώρα μας στον διεθνή χάρτη.

  Τo έργο με τίτλο "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημοσίων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου", SaaS (εν συντομία, λόγω της χρήσης του μοντέλου Software as a Service-SaaS) χτίζει πάνω στις e-υποδομές και στην τεχνογνωσία που θεμελίωσε το ΕΠΣΕΤ. Στόχος του έργου είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού περιβάλλοντος, με χρήση τεχνολογιών SaaS και Cloud, για την ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας φορέων, που διαθέτουν έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο καθώς και την υποστήριξή αυτών για την ανάδειξη, διάχυση και επανάχρηση του περιεχομένου τους.

  Τα δύο έργα, ΕΠΣΕΤ (www.epset.gr) και SaaS (swww.saas.ekt.gr), συμβάλλουν στη δημιουργία αποθέματος γνώσης και στην κυκλοφορία της γνώσης. Στο πλαίσιο των έργων έχουν αναπτυχθεί: 8 εργαλεία έρευνας (συσσωρευτές, μητρώα, κατάλογοι, ευρετήρια), 17 ψηφιακά αποθετήρια επιστημονικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου, 87 ηλεκτρονικές εκδόσεις (21 ηλεκτρονικά περιοδικά με 6.041 άρθρα, 18 ηλεκτρονικά βιβλία και 46 Πρακτικά Συνεδρίων). Μέσω της πύλης openarchives.gr πραγματοποιείται αναζήτηση σε ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης & πολιτισμού (76 συλλογές, 708.500 εγγραφές, 5.239.331 αναζητήσεις). Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (didaktorika.gr) διατίθενται online περισσότερες από 32.300 διατριβές. Στο metrics.ekt.gr περιλαμβάνονται, ήδη, 50 εκδόσεις του ΕΚΤ με δείκτες και στατιστικές, που αποτυπώνουν την ελληνική ερευνητική & καινοτομική δραστηριότητα

  Προϋπολογισμός έργων: € 6.415.588,45 (ΕΠΣΕΤ) και € 4.194.928,04 (SaaS)

  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη και την διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού

  Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την αρωγή στην ανάπτυξη, εκπαίδευση και παραγωγική αξιοποίηση Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαίδευση, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις.

  Στα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνονται:

  Συγκεκριμένα, οι Μονάδες Αριστείας είναι ομάδες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα (μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί 9 ΜΑ) που υλοποιούν το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού» με ενέργειες εκπαίδευσης, ανάπτυξης, διάχυσης και προβολής μέσω εργαστηρίων, εκδηλώσεων και συνεδρίων έργων ανοιχτών τεχνολογιών σε δέκα θεματικές κατηγορίες.

  Οι θεματικές περιοχές που καλύπτονται στο πλαίσιο του έργου είναι οι εξής:

  Όσον αφορά στην επιλογή και λειτουργία των Μονάδων Αριστείας, αυτές είναι οι:

  Διαδικτυακή Πύλη
  www.ma.ellak.gr

  Ειδικότερα, στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται:

  Για περισσότερες πληροφορίες λειτουργεί σχετική ιστοσελίδα https://github.com/ellak-monades-aristeias/

  Προϋπολογισμός Έργου: 1.654.155,57 Ευρώ

  Εθνική Πινακοθήκη, ένα Ανοιχτό Ψηφιακό Μουσείο

  Η Εθνική Πινακοθήκη* είναι το μοναδικό Μουσείο Ιστορίας της Νεότερης Ελληνικής Τέχνης με 115 χρόνια συνεχούς λειτουργίας στην Ελλάδα. Η δημιουργία του ψηφιακού μουσείου στοχεύει στην αξιοποίηση των ερμηνευτικών δυνατοτήτων που προσφέρουν στην τέχνη οι ψηφιακές τεχνολογίες για τη μετάβαση της Εθνικής Πινακοθήκης στην σύγχρονη διαδικτυακή, διαδραστική και διεθνή πραγματικότητα και τη συμβολή της στον εμπλουτισμό της διαδικτυακής κοινότητας με τα έργα ελλήνων καλλιτεχνών.

  Το ψηφιακό μουσείο περιλαμβάνει υπηρεσίες διάθεσης του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού πλούτου στους πολίτες μέσα από διαδικτυακά κανάλια διανομής περιεχομένου, όπως: μέσα από τον ανανεωμένο διαδικτυακό τόπο της Εθνικής Πινακοθήκης ο οποίος έχει εμπλουτισθεί με νέο περιεχόμενο (διαδραστικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές, εξατομικευμένες σελίδες, εφαρμογές συμβατές (responsive) με τις συσκευές της νέας τεχνολογίας, όπως ταμπλέτες (tablets), έξυπνα κινητά (smart-phones) και laptops καθώς και διασύνδεση με κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, διαθέτει τέσσερις εφαρμογές προσβάσιμες από έξυπνα κινητά και ταμπλέτες για την προβολή των συλλογών της Εθνικής Πινακοθήκης και τη διάθεση τους στο κοινό για σχολιασμό, διαμοίραση κ.λ.π.

  Οφέλη:

  • Δημιουργία νέων υποδομών για ψηφιακές συλλογές και εκθέσεις, όπως π.χ. η "πλατφόρμα της ψηφιακής μουσειογραφίας", εργαλείο κατάλληλο για την κατασκευή εικονικών εκθέσεων ή άλλων δραστηριοτήτων με την επιλογή ψηφιακών προϊόντων (όπως video, ήχο, μουσική, συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό) από τους επιμελητές της πινακοθήκης.
  • Ανάπτυξη νέων διαύλων επικοινωνίας με το κοινό, όπως με την εφαρμογή για την "περιήγηση επαυξημένης πραγματικότητας στην Αθήνα" για μια εικονική ιστορική περιήγηση σε σημαντικές τοποθεσίες, κτίρια και μνημεία της Αθήνας μέσα από εικόνες και φωτογραφίες της συλλογής της Πινακοθήκης.
  • Διεύρυνση της πρόσβασης στο πολιτιστικό κεφάλαιο που διαθέτει η βιβλιοθήκη, όπως π.χ. η "εφαρμογή ανακάλυψης των σημαντικότερων έργων της Εθνικής Πινακοθήκης" όπου χάρη στην αξιοποίηση των ειδικών χαρακτηριστικών που προσφέρουν τα έξυπνα κινητά (smart-phones) δίδεται την ευκαιρία στον επισκέπτη της φυσικής έκθεσης για μια ευχάριστη εξερεύνησης της συλλογής, με την παράλληλη πρόσβαση σε θεματικές γκαλερί, την θεματική, χρονολογική αναζήτηση, την επισήμανση "αγαπημένου" υλικού καθώς και δυνατότητα διαμοίρασης (sharing) περιεχομένου της εφαρμογής με τρίτους.
  • Η Εθνική Πινακοθήκη διαθέτει μια πλουσιότατη συλλογή έργων τέχνης, ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, σχεδίων νέων μέσων έκφρασης και διακοσμητικής που καλύπτει την εξελικτική πορεία της ελληνικής τέχνης από τα μεταβυζαντινά χρόνια ως σήμερα.
  Προϋπολογισμός έργου: € 685.159,20

  Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

  Το έργο του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου διαμορφώνει το πλαίσιο για την ψηφιακή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την άρση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη, την ταχύτερη αδειοδότηση των επιχειρήσεων, την αποσαφήνιση των κανόνων στις σχέσεις Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Πολίτη.

  Επιπλέον, αποτυπώνεται η ιστορία της πολιτιστικής κληρονομίας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, η οποία επιτυγχάνεται με τη συγκέντρωση και συστηματική ταξινόμηση μεγάλου όγκου πληροφόρησης από το παρελθόν.

  Τα άμεσα και έμμεσα προσδοκόμενα οφέλη από τη συγκρότηση του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου και τη δημιουργία της σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής είναι πολλαπλά και μείζονος σημασίας.

  Κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα μέσω της διαδικτυακής πύλης να:

  • Εντοπίσει στη επιθυμητή περιοχή τους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία που τον ενδιαφέρουν.
  • Να ενημερωθεί με άμεσο και έγκυρο τρόπο για τις ισχύουσες σχετικές κηρύξεις και τις θεσπισμένες ζώνες προστασίας που τα περιβάλλουν, ώστε να γνωρίζει τους όρους και τους πιθανούς περιορισμούς που διέπουν την αξιοποίηση της γης σε μια συγκριμένη περιοχή.
  • Συσχετίσει τα όρια της ιδιοκτησίας του με αυτά των προστατευμένων χώρων και μνημείων.
  • Να έχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία
  • Εξυπηρετείται άμεσα με την χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών.
  Προϋπολογισμός έργου: € 6.960.643,48 €

  Ανάδειξη της Εκκλησιαστικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού

  Στόχος του έργου είναι να αναδείξει την τεράστια πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά της Εκκλησίας, που αντιστοιχεί σε αιώνες ιστορίας, τέχνης και αρχιτεκτονικής, ενώ ταυτόχρονα να ενισχύσει σημαντικά την εθνική στρατηγική για τον τουρισμό, με άμεσα οφέλη την αξιοποίηση του ανεκτίμητου θρησκευτικού, πνευματικού και πολιτιστικού πλούτου, και των παραδόσεων θρησκευτικού – λατρευτικού χαρακτήρα.

  Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επικεντρώνεται σε δύο άξονες:

  • την δημιουργία ενός καινοτόμου ψηφιακού βιωματικού μουσείου, www.iaathdigitalmuseum.gr, με ψηφιακό βιωματικό περιεχόμενο εμπλουτισμένο με διαδραστικές οθόνες αφής, 3D video και τρισδιάστατες προβολές
  • την δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας, www.religiousgreece.gr, με στόχο μια συναρπαστική ιστορική και πολιτιστική ξενάγηση στους αμέτρητους θρησκευτικούς προορισμούς της χώρας μας.
  Προϋπολογισμός έργου: € 2.994.968,62

  Υλικο απο την Εκδηλωση

  Δελτιο Τυπου

  Κατεβάστε το αρχείο

  Εντυπο εκδηλωσης

  Κατεβάστε το αρχείο

  Παρουσιασεις

  Δείτε στο πρόγραμμα

  Φωτογραφιες

  Προγραμμα εκδηλωσης

  09.30 - 10.00

  Προσέλευση – Εγγραφές

  10.00 - 10.30

    Εισαγωγή – Χαιρετισμοί

  Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Χρ. Σπίρτζης (tbc)
  Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, κ. Δημήτρης Τζώρτζης
  Πρόεδρος/Δ/νων Σύμβουλος ΚτΠ αε Ιδομενέας Μανωλιτσάκης

   Συνοπτική αποτίμηση των ψηφιακών παρεμβάσεων του Ε.Π.

  κ. Μανόλης Γιαμπουράς, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"

  Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

  Συντονιστής: Δημήτρης Πόγκας, Δημοσιογράφος

  1. Υποδομές – Ανάπτυξη ευρυζωνικότητας

  10.30 – 10.40

   Rural Broadband – Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικότητας

  Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, κ. Δημήτρης Τζώρτζης

  10.40 - 10.50

   Ψηφιακή Αλληλεγγύη

  Εισηγητής: κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, προϊστάμενος Δ/νσης Επαγγελματικής δραστηριότητας ΤΕΕ

  10.50 - 11.00

  Διάλογος του συντονιστή με τους εισηγητές των έργων

  2. Υπηρεσίες προστασίας Περιβάλλοντος & Αγροτικής ανάπτυξης

  11.00 – 11.10

   Δασικοί Χάρτες (ΕΚΧΑ Α.Ε.)

  11.10 - 11.20

   Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (ΟΠΕΚΕΠΕ)

  11.20 - 11.30

  Διάλογος του συντονιστή με τους εισηγητές των έργων

  3. Υπηρεσίες Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης

  11.30 - 11.40

   Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)

  11.40 - 11.50

   Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΔΕΤ Α.Ε.)

  11.50 - 12.00

  Διάλογος του συντονιστή με τους εισηγητές των έργων

  12.00 - 12.30

  Διάλειμμα

  B΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

  Συντονιστής: κ. Δημήτρης Δρακούλης, Πρόεδρος Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος

  4. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

  12.30 - 12.40

   Εθνικό Ληξιαρχείο

  Εισηγητής: Δρ. Θεόδωρος Οικονόμου, Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

  12.40 - 13.00

   Εθνικό Ποινικό Μητρώο" και "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κράτησης"

  13.00 - 13.10

  Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΣτΕ)

  13.10 - 13.20

   Βελτιστοποίηση στρατολογικών υπηρεσιών

  13.20 - 13.40

  Διάλογος του συντονιστή με τους εισηγητές των έργων

  5. Υπηρεσίες προώθησης Έρευνας & τεχνολογίας

  13.40 - 13.50

   "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας" και "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης & Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου"

  13.50 - 14.00

   Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη & Διάδοση Ανοιχτού Λογισμικού

  14.00 - 14.05

  Διάλογος του συντονιστή με τους εισηγητές των έργων

  6. Παρεμβάσεις ανάδειξης πολιτισμού & τουρισμού

  14.05 - 14.15

   "Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοιχτό ψηφιακό Μουσείο

  14.15 - 14.25

   Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

  14.25 - 14.35

   Θρησκευτικός τουρισμός – Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

  14.35 - 14.40

  Διάλογος του συντονιστή με τους εισηγητές των έργων

  Ελαφρύ γεύμα

  Υποδομες και Ευρυζωνικοτητα

  Rural Broadband

  Το έργο "Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών", γνωστό ως "Rural Broadband", αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής υψηλής ταχύτητας σε 5.077 λευκές αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, όπου κανείς πάροχος δεν επενδύει, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 40%-45% της ελληνικής επικράτειας και αναλογούν σε 525.287 κατοίκους.

  Περισσότερα

  Ψηφιακή Αλληλεγγύη

  Η "Ψηφιακή Αλληλεγγύη", https://www.e-inclusion.gr, παρείχε τη δυνατότητα σε 195.839 πολίτες, δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος, κατοίκους των 8 Περιφερειών Σύγκλισης (Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδος, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης), που χρηματοδοτεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», να αποκτήσουν ευρυζωνική σύνδεση, ηλεκτρονικό υπολογιστή ή laptop/tablet, σε συνδυασμό με την προαιρετική λήψη υποστηρικτικών υπηρεσιών κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ.

  Περισσότερα

  Περιβαλλον & Αγροτικη Αναπτυξη

  Ανάπτυξη Υπηρεσιών και Υποδομής Χωρικών Δεδομένων για την Προστασία των Δασών και Δασικών Εκτάσεων

  Τα χωρικά δεδομένα για την προστασία δασών και δασικών εκτάσεων αποτελούν ένα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας σύνολο της Εθνικής Υποδομής Χωρικών Δεδομένων, που αφορά σε πυρόπληκτες και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές της χώρας, καθώς και σε περιοχές που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα κτηματογράφησης.

  Περισσότερα

  Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες

  Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, με καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτών και των παραγωγικών και επιχειρηματικών συντελεστών της αγροτικής οικονομίας. Το έργο αποτελεί εφαλτήριο για τη μετάβαση του αγροτικού τομέα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

  Περισσότερα

  Υγεια - Κοινωνικη Προνοια

  Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

  Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι μια κρίσιμη μεταρρύθμιση στους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια κοινωνική υπηρεσία, η οποία αξιοποίησε τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος υγείας.

  Περισσότερα

  e-"ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ"

  Το έργο της Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών αναπτύχθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), για την οργάνωση και ηλεκτρονικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας.

  Περισσότερα

  Ηλεκτρονικη Διακυβερνηση - Δικαιοσυνη

  Εθνικό Ληξιαρχείο

  Το "Εθνικό Ληξιαρχείο" είναι ένα σημαντικό και πολυδιάστατο έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που επιδρά καταλυτικά στη Διοικητική Μεταρρύθμιση της χώρας, με την ενημέρωση του πολίτη από έναν ενιαίο διαδικτυακό κόμβο, για το σύνολο των αστικών και δημοτικών δεδομένων που τον αφορούν.

  Περισσότερα

  Εθνικό Ποινικό Μητρώο

  Το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργο καλύπτει πλήρως την Επικράτεια σε ότι αφορά στην επιχειρησιακή ροή των Τμημάτων Ποινικού Μητρώου και στη διαχείριση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη βάση τους.

  Περισσότερα

  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης

  Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θέτει σε λειτουργία ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα με το οποίο προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες στα καταστήματα κράτησης και συμβάλει τόσο στη συνολική αναβάθμιση και την εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών του ελληνικού Σωφρονιστικού Συστήματος, όσο και στην ανάπτυξη εξελιγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς φορείς και πολίτες.

  Περισσότερα

  Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης

  Το Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης αποτελεί ένα νέο εργαλείο ψηφιακής τεχνολογίας, το οποίο πρόκειται να εξυπηρετήσει το σύνολο των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, (δηλ. των 9 Διοικητικών Εφετείων και 30 Διοικητικών Πρωτοδικείων).

  Περισσότερα

  Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών

  Το έργο συμβάλει στην αναβάθμιση των στρατολογικών υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες, μέσω του διαδικτυακού τόπου της Στρατολογίας και της Δικτυακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ», συμπεριλαμβανόμενης και της ολοκλήρωσης των ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη στρατολογία.

  Περισσότερα

  Ερευνα και Τεχνολογια

  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

  Το έργο με τίτλο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) αποτελεί μια υποδειγματική καινοτομική ηλεκτρονική υποδομή, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, τόσο σε φυσικές υποδομές όσο και σε υπηρεσίες για τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, διαφύλαξη και διάθεση της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής σε περιεχόμενο, δεδομένα και υπηρεσίες.

  Περισσότερα

  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη και την διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού

  Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την αρωγή στην ανάπτυξη, εκπαίδευση και παραγωγική αξιοποίηση Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαίδευση, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις.

  Περισσότερα

  Παιδεια -Πολιτισμος –Τουρισμoς

  Εθνική Πινακοθήκη, ένα Ανοιχτό Ψηφιακό Μουσείο

  Η Εθνική Πινακοθήκη* είναι το μοναδικό Μουσείο Ιστορίας της Νεότερης Ελληνικής Τέχνης με 115 χρόνια συνεχούς λειτουργίας στην Ελλάδα. Η δημιουργία του ψηφιακού μουσείου στοχεύει στην αξιοποίηση των ερμηνευτικών δυνατοτήτων που προσφέρουν στην τέχνη οι ψηφιακές τεχνολογίες για τη μετάβαση της Εθνικής Πινακοθήκης στην σύγχρονη διαδικτυακή, διαδραστική και διεθνή πραγματικότητα και τη συμβολή της στον εμπλουτισμό της διαδικτυακής κοινότητας με τα έργα ελλήνων καλλιτεχνών.

  Περισσότερα

  Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

  Το έργο του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου διαμορφώνει το πλαίσιο για την ψηφιακή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την άρση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη, την ταχύτερη αδειοδότηση των επιχειρήσεων, την αποσαφήνιση των κανόνων στις σχέσεις Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Πολίτη.

  Περισσότερα

  Ανάδειξη της Εκκλησιαστικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού

  Στόχος του έργου είναι να αναδείξει την τεράστια πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά της Εκκλησίας, που αντιστοιχεί σε αιώνες ιστορίας, τέχνης και αρχιτεκτονικής, ενώ ταυτόχρονα να ενισχύσει σημαντικά την εθνική στρατηγική για τον τουρισμό, με άμεσα οφέλη την αξιοποίηση του ανεκτίμητου θρησκευτικού, πνευματικού και πολιτιστικού πλούτου, και των παραδόσεων θρησκευτικού – λατρευτικού χαρακτήρα.

  Περισσότερα