Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 02_ΜΔΤ

Δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης

 • Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020, 11:28 πμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Προυπολογισμός: 12.320.000,00 €

Έναρξη: 6/4/2020

Λήξη: 6/5/2020

Καλείται ο κάτωθι δυνητικός Δικαιούχος:

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πρέπει να εμπίπτουν στον ευρύτερο Θεματικό Άξονα Γ «Βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα», του Ε.Π. ΜΔΤ, να συμβάλλουν στον Θεματικό Στόχο 11 «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα στον Ειδικό Στόχο Γ.1«Αύξηση των φορέων της δημόσιας διοίκησης όπου εφαρμόζονται νέες οριζόντιες πολιτικές, νέα συστήματα αξιολόγησης και ορθολογικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού», με σκοπό την εξασφάλιση ορθής κατανομής, βέλτιστης διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων του δημόσιου τομέα καθώς και εφαρμογής πολιτικών αξιολόγησης αυτών.

Το αντικείμενο που αναμένεται να υλοποιηθεί, αφορά στην εισαγωγή, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση ενιαίας κεντρικής υποδομής για τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια διοίκηση.

 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, πρέπει να:

-συνδέονται με τον κύριο στόχο του Ε.Π. που είναι η βελτίωση της οριζόντιας πολιτικής ανθρωπίνου δυναμικού του δημοσίου τομέα,

-συνάδουν με τις επείγουσες μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της περ. 5.1, παρ. Γ’ του άρθρου 3, μέρους Β’ του Ν.4336/2015 (Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, ΦΕΚ 94/Α’/14-08-2015).

Ειδικότερα, οι εν προκειμένω προτεινόμενες προς χρηματοδότηση δράσεις εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο Γ.1 «Αύξηση των φορέων της δημόσιας διοίκησης όπου εφαρμόζονται νέες οριζόντιες πολιτικές, νέα συστήματα αξιολόγησης και ορθολογικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού» με σκοπό να συμβάλλουν στην εξασφάλιση της ορθής κατανομής, της βέλτιστης διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων του δημόσιου τομέα καθώς και της εφαρμογής πολιτικών αξιολόγησης αυτών. Στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα πολιτικών διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στο οποίο εμπλέκονται όλοι οι κύριοι δρώντες.

Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη δράση αφορά σε Έργο-Σημαία του προγράμματος: «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού», το οποίο προωθεί την υιοθέτηση σύγχρονης πλατφόρμας διοίκησης του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη το ετερογενές περιβάλλον (πλήθος φορεών, διαφορετική αποστολή και διάρθρωση, σημαντικός αριθμός κλάδων και ειδικοτήτων προσωπικού κλπ). Στόχος του Έργου-Σημαία είναι η εισαγωγή, η ανάπτυξη, η λειτουργία και η συντήρηση μιας ενιαίας κεντρικής υποδομής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται το πρωτογενές περιεχόμενο, τις οργανωτικές δομές και την πληροφορία που αφορά στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να εξυπηρετηθούν ανάγκες που είναι:

 • Η ανάγκη υιοθέτησης ενός ενιαίου συστήματος για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Η ανάγκη του αρμόδιου Υπουργείου, αλλά και των άλλων Υπουργείων, να έχει ποιοτικά στοιχεία για τη δημόσια διοίκηση έτσι ώστε να εξυπηρετείται η λήψη αποφάσεων και η χάραξη πολιτικής.
 • Η ανάγκη κάθε φορέα να έχει ένα σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που θα απαλείφει γραφειοκτατικές διαδικασίες και θα εξοικονομεί χρόνο και κόστος.

Η προτεινόμενη προς χρηματοδότηση δράση, εμπίπτει στην Κατηγορία Δράσης Γ.1.1 «Δράσεις βελτίωσης των  πολιτικών προσωπικού και εφαρμογής τους και δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού». Συνολικά, το Έργο-Σημαία θα αποτελέσει μια οριζόντια επιχειρησιακή παρέμβαση, αξιοποιώντας ως μέσο, ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να διαχειριστεί το Ανθρώπινο Δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα και νέες διαχειριστικές έννοιες, όπως κινητικότητα υπαλλήλων, κίνητρα κλπ. και για τον λόγο αυτό, με την παρούσα πρόσκληση καλείται ο φορέας που φέρει την ευθύνη του σχεδιασμού και της παρακολούθησης εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Η υιοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για όλο τον Δημόσιο Τομέα, το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους φορείς του, όλες τις κατηγορίες εργαζομένων και για οποιοδήποτε ζήτημα τους αφορά, θα οδηγήσει σε αποδοτικότερη διοίκηση των στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, την καλύτερη οργάνωση των φορέων και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η υιοθέτηση ενιαίας πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση, αποτελεί επιτακτική ανάγκη που     επιβάλλεται από νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με θέματα, όπως υπηρεσιακή κατάσταση των στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (Ν. 3528/2007 και Ν. 3584/200, Π.Δ. 410/1988, Ν.3801/2009, Π.Δ. 178/2004, Ν.4057/2012, Π.Δ. 69/2019, Ν.4440/2016, Ν.1157/1981, Ν. 2527/1997-άρθρο 16, Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-6-2006 ΥΑ, όπως τυχόν τροποποιήθηκαν και ισχύουν). Θέματα υποστήριξης του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (όπως Ν.3870/2010-άρθρο 20, Ν.3943/2011-άρθρο 49-παρ 9, Ν.4038/2012-άρθρο 1- παρ. 9,10,11, N.4111/2013-άρθρο 18, N.4111/2013-άρθρο 48, Ν.4223/2013-άρθρο 37-παρ. 1, Ν.4254/2014-άρθρο 1-Θ2, Ν.4389/2016-άρθρο 101, όπως τυχόν τροποποιήθηκαν και ισχύουν, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) Απογραφής). Θέματα αξιολόγησης προσωπικού (Ν.4369/2016, N.4533/2018-άρθρο 9 και σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, όπως τυχόν τροποποιήθηκαν και ισχύουν). Θέματα στοχοθεσίας (Ν.3230/2004, Ν.4369/2016-άρθρα 22, 23, Ν.4622/2019-άρθρο 52 όπως τυχόν τροποποιήθηκαν και ισχύουν). Θέματα προγραμματισμού προσλήψεων (Ν 4590/2019, Κεφ.Α’, άρθρα 1-7, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (τελευταίες τροποποιήσεις με τον ν. 4674/2020)). Θέματα για ψηφιακό οργανόγραμμα (Ν.4440/2016- άρθρο 16, Ν.4590/2019, άρθρο 2, Ν. 4674/2020-άρθρο 41). Θέματα για περιγράμματα θέσεων, όπως ενιαίο σύστημα κινητικότητας (Ν.4440/16, άρθρα 4,6,16), προκήρυξη θέσεων εργασίας, προγραμματισμός Προσλήψεων (Ν.4590/19, άρθρο 2), κρίσεις προϊσταμένων (άρθρα 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει σήμερα) και διάφορες εγκύκλιοι.  

Τα ανωτέρω συνιστούν ενδεικτικά το νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει την υλοποίηση και λειτουργία του ενιαίου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια διοίκηση, το οποίο θα υποστηρίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης του επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας των φορέων δημόσιας διοίκησης με την ενιαία πολιτική διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επιπλέον, η υιοθέτηση ενιαίου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για τη Δημόσια Διοίκηση κρίνεται επιτακτική, καθώς συνδέεται άμεσα με δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.5.1 της παρ.Γ του άρθρου 3, μέρους Β' του Ν.4336/2015 {Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης) προβλέπονται:

 • επανεξέταση και εφαρμογή επιλογής διευθυντικών στελεχών με επιλογή Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών: η μεταρρύθμιση θα βασίσει την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών στην αξία και τις ικανότητές τους, με αποσύνδεση της τεχνικής εφαρμογής από πολιτικές αποφάσεις, ενώ θα τροποποιήσει το καθεστώς των Γενικών Γραμματειών και άλλων ανώτατων κλιμακίων διοίκησης στους δημόσιους οργανισμούς, περιλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων, με σκοπό την αποπολιτικοποίηση, τη βελτίωση θεσμικής μνήμης και εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και ορθής εκχώρησης εξουσιών,
 • θέσπιση νέου πλαισίου αξιολόγησης επιδόσεων όλου του προσωπικού, με σκοπό την καλλιέργεια πνεύματος επίτευξης αποτελεσμάτων
 • θέσπιση νέου συστήματος μόνιμης κινητικότητας για προώθηση χρήσης περιγραφής καθηκόντων και σύνδεσης με ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις κενές θέσεις και τελική απόφαση κινητικότητας προσωπικού που θα λαμβάνει η εκάστοτε υπηρεσία, ώστε να εξορθολογιστεί η κατανομή πόρων και η στελέχωση σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Συνοπτικά, το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού προβλέπεται να εξυπηρετήσει την:

 • ανάγκη υιοθέτησης ενιαίου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού από όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης.
 • ανάγκη του αρμόδιου Υπουργείου και των άλλων Υπουργείων, για ποιοτικά στοιχεία της δημόσιας διοίκησης, για την εξυπηρέτηση λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής.
 • ανάγκη κάθε φορέα για σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού που θα απαλείφει γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα εξοικονομεί χρόνο και κόστος.

Τα αναμενόμενα οφέλη είναι:

 • Εξασφάλιση ορθής κατανομής, βέλτιστης διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων του δημόσιου τομέα, εφαρμογή πολιτικών αξιολόγησης με εφαρμογή ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος πολιτικών διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, όπου θα εμπλέκονται όλοι οι κύριοι δρώντες και με έμφαση στη διαχείριση υψηλόβαθμων στελεχών της δημόσιας διοίκησης.
 • Βελτίωση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με κάλυψη θεμάτων προσωπικού, όπως πρόσληψη, εκπαίδευση,αξιολόγηση, αμοιβές (οικονομικές και μη) και παροχή ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους ενός οργανισμού, καθορισμού φύσης εργασίας κάθε εργαζόμενου, σχεδιασμού αναγκών προσλήψεων και αξιολόγηση τους, παροχή κατευθύνσεων και εκπαίδευση εργαζόμενων, διαχείριση μισθοδοσίας, κλπ.
 • Επαρκής αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, με ευρεία οπτική, κεντρικό σχεδιασμό, στρατηγικό όραμα και ορθολογική κατανομή του.
 • Σχεδιασμός,υλοποίηση και αποτίμηση ενιαίας πολιτικής διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση.
 • Διοικητική έμφαση στους ανθρώπους που υποστηρίζουν τις διαδικασίες και στο αποτέλεσμα που παράγουν.
 • Διεύρυνση πεδίου εργασίας του υπαλλήλου και του αποτελέσματος αυτής, διευρυμένη σύνδεση αξιοποίησης προσωπικού, βάσει διάθεσης προσόντων και δεξιοτήτων, εφαρμογή πρακτικών ανάδειξης και αξιοποίησης ιδιαίτερων ταλέντων των υπαλλήλων.
 • Στοχευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση υπαλλήλων.
 • Συστηματικός και μακροχρόνιος σχεδιασμός σε θέματα διαχείρισης υπαλλήλων.
 • Κατάργηση κάθετων δομών επιβράδυνσης ή/και αναστολής κινητικότητας των υπαλλήλων.
 • Υιοθέτηση κεντρικών υποδομών (πλατφόρμα και υπολογιστικού εξοπλισμού) επιτρέποντας οικονομία κλίμακας και εύρους, μειώνοντας τη συνολική δαπάνη της Δημόσιας Διοίκησης έναντι της αποσπασματικής απόκτησης,λειτουργίας και συντήρησης παρόμοιων συστημάτων.
 • Συγκέντρωση πληροφορίας για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του διαθέσιμου Ανθρώπινου Δυναμικού, για εφαρμογή στρατηγικής σε σχετικά θέματα, διεύρυνση παροχής υπηρεσιών προς τους κρατικούς υπαλλήλους, αξιοποίηση των νέο-εισαγόμενων διοικητικών εννοιών κινητικότητας και αξιολόγησης προσωπικού, ταχύτερη ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ φορέων, παροχή ίσων εργασιακών και εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους εργαζόμενους, βελτίωση αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Βελτίωση επίτευξης στόχων (αποτελεσματικότητα) των εργαζομένων στον δημόσια τομέα, καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού (αποδοτικότητα), βελτίωση αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Η παρούσα πρόσκληση δημιουργήθηκε σε αντικατάσταση της υπ’ αριθμ πρωτ.4700/02.03.2016 (Κωδ. 08_Γ.1.1_00) και α/α ΟΠΣ 1399 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» (ΑΔΑ: Ω6ΟΔ4653Ο7-ΙΙΙ), με σκοπό να αξιοποιηθεί διεθνώς καταξιωμένη λύση στον χώρο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, για τις ανάγκες λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Αναμένεται η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος με τη μορφή Υπηρεσίας (Software as a Service), η πλήρης λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος με διάθεση των απαραίτητων ανθρώπινων πόρων και η παρακολούθηση της ποιότητας παροχής της υπηρεσίας με βάση ένα σύμφωνο παροχής επιπέδου υπηρεσιών (Service Level Agreement), με τη χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής. Επιπλέον, αναμένεται η όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση και αποδοχή των Υπηρεσιών του Έργου από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με ενέργειες όπως είναι η καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης του συνόλου των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, η κατάρτιση σημαντικού αριθμού προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και η υποστήριξη των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που θα αποφασίσουν να διατηρήσουν τις εφαρμογές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουν, ώστε να εξασφαλίσουν τη διασύνδεσή τους με το Πληροφοριακό Σύστημα.

Το Πληροφοριακό Σύστημα αναμένεται καταρχήν να διαλειτουργήσει με τα συστήματα των φορέων που έχουν οριζόντια αρμοδιότητα σε διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ΑΣΕΠ, ΕΚΔΔΑ, Εθνικό Τυπογραφείο, e-ΔΑΥΚ της Υπηρεσίας Συντάξεων, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, Διαύγεια, ΓΓΠΣ). Τελικός στόχος είναι η διαλειτουργκότητα με τις εφαρμογές και τα Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που διαθέτουν οι επιμέρους φορείς του δημοσίου, με υποστήριξη κατηγοριών χρηστών όπως διαχειριστές, στελέχη μονάδων διοικητικού-ανθρώπινου δυναμικού των φορέων, προϊστάμενοι και υπάλληλοι. Η υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού-ΣΔΑΔ αναμένεται να επιτρέπει τη λειτουργικότητα αυτόματης συμπλήρωσης στοιχείων που χαρακτηρίζονται αναγκαία για τη λειτουργία του ΣΔΑΔ μέσω διαλειτουργικότητας με υφιστάμενα συστήματα φορέων για τους οποίους δεν κρίνεται τεχνοοικονομικά συμφέρουσα και ώριμη η αλλαγή διαθέσιμης υποδομής τους, καθώς και να επιτρέπει τη λειτουργικότητα διαμοιραζόμενης υπηρεσίας για τους φορείς που κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση των συστημάτων τους.

Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μια πράξη στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, θα πρέπει από τα στοιχεία περιγραφής φυσικού αντικειμένου της πρότασης να προκύπτουν: α) η μεταρρυθμιστική προτεραιότητα που εξυπηρετεί, β) η συνάφεια με τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης (βλ. Κριτήριο αξιολόγησης Γ1 της Ομάδας Κριτηρίων Γ. Σκοπιμότητα πράξης)

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι των οποίων οι πράξεις θα χρηματοδοτηθούν, πέραν των υποχρεωτικών δραστηριοτήτων δημοσιότητας και επικοινωνίας που πρέπει να τηρήσουν, όπως αυτές ορίζονται στον Καν.1303/2014 προκειμένου για την ενημέρωση σχετικά με τον σκοπό των πράξεων και τη χρηματοδότησή τους από το Ταμείο, δύνανται να συμπεριλάβουν στον σχεδιασμό τους και να υλοποιήσουν επιπλέον δραστηριότητες επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων, όπως αυτές περιγράφονται και αναλύονται στα κείμενα «Επικοινωνιακό Σχέδιο Ε.Π. Μ.Δ.Τ. 2014-2020», καθώς επίσης και στον «Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020».

Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, προβλέπεται η μέτρηση των ειδικών δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος (βλ. Πίνακες 2 και 3 της παρούσας). Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για την έγκαιρη συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων δεικτών και εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής των δικαιούχων στην παρακολούθηση των δεικτών των πράξεών τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η επάρκεια των δεδομένων, καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία,περιγράφονται περαιτέρω στο συνημμένο της παρούσης Οδηγό Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, ο οποίος θα επικαιροποιείται.

Ο δικαιούχος θα πρέπει να συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις που αφορούν στα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης.

Προυπόθεση για την ένταξη της πράξης, αποτελεί η έγκριση της διακήρυξης (διατύπωση θετικής γνώμης) για το/α κυρίως υποέργο/α, από την ΕΥΔΕ ΤΠΕ (ως ΕΦ), η οποία θα δοθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΣΔΕ.