Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5003947

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας

  • Ημερομηνία Ένταξης: 22/1/2019
Το έργο αφορά στην επέκταση της λειτουργικότητας του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013», προκειμένου αυτό να υποστηρίξει σε επίπεδο αιμοδότη τη λειτουργικότητα του αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος (που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης που αφορά σε «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»), αλλά και να εμπλουτιστεί παρέχοντας νέες υπηρεσίες σε επίπεδο μητρώου αιμοδοτών. Επίσης, θα διασφαλιστεί η συνέχιση της παραγωγής και διάθεσης των Ταυτοτήτων Εθελοντών Αιμοδοτών στους Εθελοντές Αιμοδότες για όλη τη διάρκεια του έργου. Έμφαση θα δοθεί στη διαλειτουργικότητα των νέων προτεινόμενων υπηρεσιών με τις υπάρχουσες, καθώς και με τους εγκατεστημένους αναλυτές αίματος (όπου υπάρχει τέτοια δυνατότητα). Επίσης, θα προαχθεί η ανταλλαγή στοχευμένης πληροφορίας μεταξύ των υπηρεσιών αιμοδοσίας, των κέντρων αίματος και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), αλλά και μεταξύ των νοσοκομείων και των υπηρεσιών αιμοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των μεταγγιζόμενων ασθενών, προς όφελος τόσο της αποδοτικότητας των δημοσίων φορέων όσο και των αλληλεπιδράσεων αιμοδοτών και ασθενών. Τέλος, θα αναπτυχθούν υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης πολιτών/ασθενών, με έμφαση στους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς στις υπηρεσίες αιμοδοσίας τόσο απομακρυσμένα όσο και εντός των υπηρεσιών. Το έργο υλοποιείται με ημερομηνία έναρξης την 26/4/2016, λήξης την 30/6/2023 και προϋπολογισμό 1.986.214,75 Ευρώ.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 2.582.120,29 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 2.334.740,29 €
  • Ποσό Πληρωμών: 1.627.493,71 €