Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5008060

Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

  • Ημερομηνία Ένταξης: 7/11/2017
Αντικείμενο του έργου είναι η απλούστευση και ο ανασχεδιασμός των διοικητικών διαδικασιών παροχής υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 123/Ε.Κ./2006, εστιάζοντας στις διαδικασίες αδειοδότησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διεκπεραιώνονται από τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, προκειμένου οι εν λόγω διαδικασίες να βελτιστοποιηθούν, να γίνουν πιο φιλικές, λιγότερο κοστοβόρες και χρονοβόρες. Η Οδηγία 123/Ε.Κ./2006 αφορά στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και της άσκησής τους στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη το έτος 2010, με την ψήφιση του Ν. 3844 (ΦΕΚ 63 Α΄/3-05-2010), όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6, 9 και 14, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδιο για την απλούστευση και ένταξη στα ΕΚΕ-ΚΕΠ (Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης) των διαδικασιών που εμπίπτουν σε αυτήν. Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου προκύπτουν τόσο για τη Δημόσια διοίκηση, όσο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα το έργο συμβάλλει: - Στη δημιουργία μιας λειτουργικής, ανταγωνιστικής δημόσιας διοίκησης που προσανατολίζεται στην εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς αυτούς, - Στην τόνωση της επιχειρηματικότητας, - Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, - Στην υιοθέτηση μίας νέας κουλτούρας της δημόσιας διοίκησης σε πολιτικές και δράσεις απλούστευσης, - Στη μείωση της διαφθοράς.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 793.431,60 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 663.590,20 €
  • Ποσό Πληρωμών: 656.090,18 €