Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5010599

Ανάπτυξη περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας για τη διευκόλυνση του εμπορίου

  • Ημερομηνία Ένταξης: 26/7/2018
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος (ενιαίας θυρίδας) με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου κατά τις προ-τελωνειακές διαδικασίες. Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει την υποβολή από τους συναλλασσόμενους των στοιχείων (δεδομένων) που απαιτούνται για την έκδοση αδειών / πιστοποιητικών / εγκρίσεων, καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών τους, από ένα μόνο σημείο και μία μόνο φορά προκειμένου να τελωνιστεί το εμπόρευμά τους. Επίσης, θα υποστηρίζει την αποστολή και τη διαμοίραση της απαραίτητης πληροφορίας με ηλεκτρονικό τρόπο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (δημόσιων και ιδιωτικών φορέων) στο διασυνοριακό εμπόριο (διαχειριστές λιμένων, αερολιμένων, ελευθέρων ζωνών, αποθηκών, κτηνιατρικών αρχών, φυτοϋγειονομικών αρχών κλπ). Στόχος είναι ο συναλλασσόμενος να μην είναι υποχρεωμένος να απευθύνεται στις διάφορες συναρμόδιες αρχές για την απόκτηση των απαραίτητων πιστοποιητικών του, αλλά να έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει τα δεδομένα του μία φορά και από ένα σημείο να τελωνίζει το εμπόρευμά του. Με τον τρόπο αυτό τα οφέλη για την κυβέρνηση και τους οικονομικούς φορείς είναι πολλαπλά, καθώς ο συναλλασσόμενος θα μπορεί να βρίσκει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση έγκαιρα, μειώνοντας έτσι κόστη συμμόρφωσης με τους κανόνες του εμπορίου, τα διοικητικά κόστη αλλά και μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας εξαγωγής / εισαγωγής / διαμετακόμισης κλπ. Επιπλέον, η κυβέρνηση θα ωφεληθεί από την αύξηση της εισπραξιμότητας, της εξοικονόμησης ανθρωπίνων πόρων, τον περιορισμό φαινομένων απάτης κλπ. Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας του έργου είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.661.352,00€.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 1.661.352,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €