Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5030041

Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος ΚΕΔΕ και των Δήμων της Χώρας για την Δυναμική Υποστήριξη και Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

  • Ημερομηνία Ένταξης: 30/8/2018
Στο πλαίσιο του ΕΠ «ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020», Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ, Επενδυτική Προτεραιότητα 11i, η ΚΕΔΕ προτείνει την υλοποίηση έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και των Δήμων της Χώρας για την Δυναμική Υποστήριξη και Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος». Το έργο αποσκοπεί να διαμορφώσει έναν νέο θεσμό στήριξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης σε επίπεδο Δήμων, συμβάλλοντας στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το έργο συνδέεται με την Υ.Α 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017) «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων», καθώς και τους Νόμους 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», για θέματα προγραμματισμού και τοπικής ανάπτυξης. Το έργο προβλέπει την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων με γνώμονα την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της τοπικής δημόσιας διοίκησης και της πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα προβλέπονται: 1. Μελέτη για την Απλοποίηση και προτυποποίηση της διαδικασίας αδειόδοτησης επιχειρήσεων σε επίπεδο Δήμων (υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές). 2. Μελέτη για τη Στρατηγική Αναπτυξιακή και Επιχειρηματική διάσταση σε επίπεδο Δήμων (Ανάδειξη - Αποτύπωση - βέλτιστη αξιοποίηση των χρήσεων γης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση επιχειρήσεων). 3. Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Οικοσύστημα προώθησης επιχειρηματικότητας σε επίπεδο Δήμου. 4. Σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης/εκπαίδευσης των χρηστών/υπαλλήλων. 5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση του έργου. 6. Ενέργειες Προβολής - Δημοσιότητας του έργου. 7. Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 8/7/2022
  • Προυπολογισμός: 363.749,99 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 363.749,99 €
  • Ποσό Πληρωμών: 363.749,99 €