Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5032770

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας

  • Ημερομηνία Ένταξης: 6/5/2019
Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Μισθοδοσίας (ΠΣΕΜ), που θα επιτρέψει στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) να ολοκληρώσει την αποστολή της, καθιστώντας την τον αποκλειστικό φορέα μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται η ορθή διενέργεια των αμοιβών για όλο το προσωπικό του Δημόσιου Τομέα.  Στην τρέχουσα Β΄ Φάση λειτουργίας της ΕΑΠ, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών υπολογισμού και εκκαθάρισης μισθοδοσίας αποστέλλουν ήδη υπολογισμένες τις ηλεκτρονικές αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας, προκειμένου να εκτελεστούν από την ΕΑΠ (πληρωμή στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, απόδοση εισφορών και κρατήσεων προς ασφαλιστικά ταμεία κλπ). Κεντρικός στόχος του παρόντος έργου είναι η μετάβαση της ΕΑΠ στην νέα Γ΄ φάση της λειτουργίας της, μέσω της κατασκευής του νέου ΠΣΕΜ, με βασικά χαρακτηριστικά: • Την ενιαία, διαφανή και απόλυτα ελεγχόμενη, σε κεντρικό επίπεδο, διαδικασία υπολογισμού και εκκαθάρισης της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών ή αποζημιώσεων για όλους όσοι αμείβονται από το δημόσιο, τη γενική κυβέρνηση και λοιπούς φορείς. • Τη μείωση - απαλοιφή των λαθών υπολογισμού, πληρωμών κλπ. • Τη μείωση της γραφειοκρατίας με την κατάργηση μεγάλου μέρους της διακίνησης πληροφοριών έντυπα. • Τη μείωση του διαχειριστικού κόστους σε όλα τα στάδια επεξεργασίας της μισθοδοσίας. • Την ευκολότερη και ταχύτερη συμμόρφωση με τις νομοθετικές αλλαγές και τους κανόνες υπολογισμού της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών. Το νέο ΠΣΕΜ θα διαλειτουργεί με άλλα μεγάλα και σημαντικά Πληροφοριακά Συστήματα της δημόσιας διοίκησης, όπως με την Απογραφή, το ΟΠΣ Δημοσιονομικής Πολιτικής, τα συστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και με τη ΔΙΑΣ ΑΕ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.885.104 Ευρώ και η χρονική διάρκεια υλοποίησής του σε 22 μήνες.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 2.124.230,76 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 2.124.230,76 €
  • Ποσό Πληρωμών: 342.617,86 €