Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5022223

Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος ενοποιημένων υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 27/11/2018
Με την συγχώνευση όλων των επικουρικών Ταμείων σε ένα ενιαίο ταμείο (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών - ΕΤΕΑΕΠ) στο πλαίσιο του Ν. 4387/2016, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα όσον αφορά τη διαχείριση πληροφορίας για ένα πλήθος 2,5 εκ. ασφαλισμένων που προέρχεται από τα Ταμεία αυτά. Ο μεγάλος όγκος χαρτώου αρχείου καθώς και η ύπαρξη διαφόρων εφαρμογών καθιστά τον υπολογισμό του ασφαλιστικού χρόνου και κατά συνέπεια και την απονομή επικουρικών συντάξεων ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες που ταλαιπωρούν τους πολίτες. Με το παρόν έργο θεραπεύονται τα διαγνωσμένα προβλήματα και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για κάθετη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, που σήμερα φτάνει ως και τα 5 έτη. Στόχος του έργου είναι ο ριζικός εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών με όχημα και εργαλείο την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και τελικά η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη. Πιο αναλυτικά, προβλέπονται τα εξής: - Η ψηφιοποίηση του χαρτώου αρχείου συγκεκριμένων τομέων του ΕΤΕΑΕΠ. - Η εισαγωγή δεδομένων συγκεκριμένων τομέων του ΕΤΕΑΕΠ. - Η εξαγωγή μεταδεδομένων από το ψηφιακό υλικό και αποθήκευση. - Η ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου. - Η αξιοποίηση εφαρμογής για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας πραγματοποίησης ελέγχων. - Η διασύνδεση με υφιστάμενες διαλειτουργικότητες (web services) μεταξύ φορέων. - Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης (One-stop shop) του ΕΤΕΑΕΠ προς τον πολίτη. - Η προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ. Το έργο θα υλοποιηθεί σε χρονικό ορίζοντα 36 μηνών.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 48.174,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 48.174,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 48.173,98 €