Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5007850

Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών μέσω της ανάπτυξης και του σχεδιασμού του κατάλληλου Οργανωτικού Μοντέλου για την Άσκηση Διαστημικής Πολιτικής της χώρας

  • Ημερομηνία Ένταξης: 8/9/2017
Σκοπός του έργου είναι ο επιχειρησιακός, οικονομοτεχνικός και οργανωτικός σχεδιασμός της νέας λειτουργίας και αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4463/ΦΕΚ 42Α/30.3.2017, αρ.13, παρ.3 και στο ΠΔ 82/ΦΕΚ117Α'/10.08.2017 αρ. 21), η οποία ουσιαστικά ενοποιεί και αναβαθμίζει διάσπαρτες μέχρι πρότινος υφιστάμενες λειτουργίες της διοίκησης για τη διαστημική πολιτική της χώρας. Με την υλοποίηση του έργου επιδιώκεται επίσης η συμμόρφωση με διεθνείς οδηγίες και προγραμματικά κείμενα που αφορούν την χάραξη ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής διαστήματος και σύνδεσής της με το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 496.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 279.000,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €