Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5033620

Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου

  • Ημερομηνία Ένταξης: 25/4/2019
Το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνει: i. Την υλοποίηση νέας εφαρμογής κατασταλτικού ελέγχου για την βελτίωση της πληροφοριακής υποστήριξης των εσωτερικών λειτουργιών των υπηρεσιών ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι υπηρεσίες ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εδρεύουν στο Κεντρικό Κατάστημα αυτού και σε 92 σημεία διάσπαρτα σε πρωτεύουσες νομών σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια και ελέγχουν κατασταλτικά περίπου 14.000 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 98 του Συντάγματος και τον ν.4129/13 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως ισχύει σήμερα. Με την εισαγωγή της νέας εφαρμογής μπορεί επίσης να υλοποιηθούν τρόποι απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών του κατασταλτικού ελέγχου. ii. Την επίτευξη διαλειτουργικότητας της νέας εφαρμογής κατασταλτικού ελέγχου με τα πληροφοριακά συστήματα των ελεγχόμενων από το Ελεγκτικό Συνέδριο φορέων, για την αμφίδρομη τροφοδοσία με ελεγκτικά δεδομένα των εμπλεκόμενων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά τρόπο έγκαιρο και έγκυρο. Τα δεδομένα θα διακινούνται μεταξύ του κεντρικού κόμβου του πληροφοριακού συστήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των πληροφοριακών συστημάτων των ελεγχόμενων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και θα διαχέονται εσωτερικά σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ασκούν κατασταλτικό έλεγχο. Η διαλειτουργικότητα θα λειτουργήσει αρχικά με ώριμους τεχνολογικά ελεγχόμενους από το Ελεγκτικό Συνέδριο φορείς και θα επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο των ελεγχόμενων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. iii. Την εκπαίδευση του προσωπικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη νέα εφαρμογή κατασταλτικού ελέγχου. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί πριν τη θέση της νέας εφαρμογής κατασταλτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε λειτουργία. iv. Την προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού (π.χ. μνήμες RAM) προς αναβάθμιση του υφιστάμενου υπολογιστικού εξοπλισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο αναβαθμισμένος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία της νέας εφαρμογής κατασταλτικού ελέγχου και της σχετικής προγραμματιστικής διεπαφής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.254,26 ευρώ. Η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης είναι η 01/08/2019 και η ημερομηνία λήξης η 31/05/2021.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 74.254,26 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 18.432,60 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €