Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5041737

ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 27/6/2019
Το Εθνικό Δίκτυο ""ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι"" λειτουργεί σήμερα προσφέροντας υπηρεσίες σε 4.500 περίπου κτίρια φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Αν και διατηρεί ακόμα ένα καλό επίπεδο προσφερόμενης υπηρεσίας, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές στις οποίες βασίζεται είναι ήδη παλαιότερης γενιάς, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος πλέον κίνδυνος βλαβών λόγω παλαιότητας και έλλειψης συντήρησης/υποστήριξης του εξοπλισμού από τους κατασκευαστικούς οίκους. Επιπλέον, η ευρυζωνικότητα του δικτύου δεν επαρκεί για να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες και υπάρχει άμεση ανάγκη αναβάθμισης σε υψηλότερες ταχύτητες. Υπενθυμίζεται ότι στις υπηρεσίες που παρέχει το ""ΣΥΖΕΥΞΙΣ I"" συμπεριλαμβάνονται: - Η τηλεφωνία των συμμετεχόντων φορέων. - Η δικτυακή διασύνδεσή τους. - Η εξυπηρέτηση των αναγκών φιλοξενίας και δρομολόγησης δικτυακών ιστοτόπων. - Η εξυπηρέτηση πάνω από 70 κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών του κράτους. - Η εξυπηρέτηση των αναγκών των φορέων για υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Η εξυπηρέτηση τηλεδιασκέψεων. - Η διασύνδεση με διευρωπαικά (sTesta) και άλλα ελληνικά δίκτυα. Οι ταχύτητες πρόσβασης οι οποίες το Δίκτυο προσφέρει ανέρχονται σε 2Mbps για την πλειοψηφία των φορέων και φτάνουν μέχρι τα 34Mbps για τους «μεγάλους φορείς». Οι εν λόγω ταχύτητες πρόσβασης δεν επαρκούν με βάση την εξέλιξη των τεχνολογιών και τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα ότι σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί υπολειτουργούν. Κατά συνέπεια, γίνεται φανερό ότι η υλοποίηση του ""ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"" κρίνεται απαραίτητη ακόμα και μόνο για τους ήδη συμμετέχοντες φορείς του ""ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι"". Επιπλέον, η κατεύθυνση του κράτους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους συνηγορεί στην αναγκαιότητα υλοποίησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Οι δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνουν: - Δράσεις ανάπτυξης διοικητικών συστημάτων και διαδικασιών οργανωτικής υποστήριξης της Δημόσιας Διοίκησης (back-office). - Επιμόρφωση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στην χρήση και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). - Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιχειρήσεων (G2B) και πολιτών (G2C) και ηλεκτρονική επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (G2G). Το έργο ""ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"" αποτελεί το «έργο πυρήνα» για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) όπως αυτό προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Θ’ του νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής: - Η πλήρης κάλυψη των δημόσιων φορέων (αφορά 34.000 περίπου κτίρια). - H αναβάθμιση της ευρυζωνικότητας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. - H αναβάθμιση των υφιστάμενων κεντρικών υπηρεσιών του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. - H παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας. - Η αξιοποίηση των 68 Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (MAN). - Η μεγιστοποίηση της άθροισης της ζήτησης για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. - Η μείωση στο μισό των τηλεπικοινωνιακών εξόδων του Δημοσίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανάπτυξης του Δικτύου ""ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"" ανέρχεται σε 621.081.048,05 €, εκ των οποίων τα 161.820.439,39 € συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 161.820.439,39 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 158.854.691,71 €
  • Ποσό Πληρωμών: 32.430.272,87 €