Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5029958

Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

  • Ημερομηνία Ένταξης: 25/10/2018
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης στοχεύει στην ανάπτυξη και λειτουργία στην χώρα μας ενός τεχνολογικά καινοτόμου, σύγχρονου και γεωγραφικά εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος (εφεξής ΣΕΦΕ), το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις υφιστάμενες, αλλά και αναμενόμενες απαιτήσεις στήριξης και προώθησης της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Διεθνώς και στην Ελλάδα η δυναμική του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η ειδικότερη σημασία των υποδομών που βασίζονται στο φάσμα συχνοτήτων, μέσω των οποίων διατίθενται ευρυζωνικές υπηρεσίες και καινοτόμες εφαρμογές σε επιχειρήσεις και πολίτες, είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την δημιουργία προϋποθέσεων επίσπευσης της ανάκαμψης και την εδραίωση βιώσιμης ανάπτυξης. Το περιβάλλον εντεινόμενης σύγκλισης εδράζεται στην σχεδόν καθολική εξάπλωση ασύρματων δικτυακών υποδομών ικανών αφενός να υποστηρίξουν την παροχή σύγχρονων, ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας, ταχύτητας και ποιότητας, και αφετέρου να εξυπηρετήσουν όλες τις υφιστάμενες αλλά και να ικανοποιήσουν τις αναμενόμενες ανάγκες του σύγχρονου (εταιρικού και οικιακού) καταναλωτή ακόμα και σε κατάσταση αυξημένης ‘κινητικότητας’. Ως αποτέλεσμα, απαιτείται εκτεταμένη χρήση φάσματος, το οποίο καθίσταται ο βασικός, σπάνιος εθνικός πόρος για την ταχεία και αποδοτική (ασύρματη) παροχή υπηρεσιών και παράλληλα αναδεικνύει τον έλεγχο διαθεσιμότητας και ποιότητας του φάσματος συχνοτήτων ως καταλύτη (enabler) μετασχηματισμού και μεγέθυνσης για τους υπόλοιπους τομείς/κλάδους της οικονομίας. Οι επιχειρήσεις στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν το φάσμα συχνοτήτων για την παροχή πρόσβασης σε (ευρυζωνικά) δίκτυα και υπηρεσίες απαιτούν αφενός την ταχεία, διαφανή και ισότιμη διεκπεραίωση αιτημάτων εκχώρησης φάσματος και αφετέρου την απουσία παρεμβολών στις συχνότητες που τους έχουν εκχωρηθεί ώστε να προχωρήσουν σε αποδοτική (απρόσκοπτη και αδιάλειπτη) αξιοποίηση τους. Δείτε περισσότερα στο συνημμένο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 20.899.679,93 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 1.020.587,34 €
  • Ποσό Πληρωμών: 993.478,51 €