Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5043178

Υλοποίηση συστήματος αξιοποίησης δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών εκροών

  • Ημερομηνία Ένταξης: 6/6/2019
Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος για την αξιοποίηση των δεδομένων που παραλαμβάνονται από υπάρχοντα συστήματα ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων, με στόχο την αποτελεσματικότερη επιτήρηση της αποθήκευσης και διακίνησης των καυσίμων και εντοπισμού θέσης (GPS), καθώς και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και εκ των υστέρων.Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας του έργου είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 1.545.052,40 €.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 1.545.052,40 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €