Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5031194

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας της ΕΓΔΙΧ για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υποστήριξης της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

  • Ημερομηνία Ένταξης: 22/10/2018
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, υπαγόμενη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ). Με βασικό πυλώνα το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης για την καταπολέμηση του προβλήματος της υπερχρέωσης, που έχει ως κορωνίδες (α)τον αναθεωρημένο Νόμο Κατσέλη ή Νόμο Σταθάκη για τα νοικοκυριά και τους ελεύθερους επαγγελματίες και (β) τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών για τις επιχειρήσεις, η Η ΕΓΔΙΧ έχει ως αποστολή: - Την οργάνωση και τη διαμόρφωση της πολιτικής για την εξατομικευμένη ενημέρωση πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων για τις δυνατότητες τις πρόνοιες και τις λύσεις που ήδη έχουν προβλεφθεί στους Νόμους για τη διευθέτηση των χρεών τους, με την παράλληλη, κατά περίπτωση υποστήριξη τους στην προσπάθεια τους να απεγκλωβιστούν από το πρόβλημα της υπερχρέωσης. - Την περαιτέρω υποστήριξη του έργου του ΚΥΣΔΙΧ, με τη συνδρομή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της γενικότερης στρατηγικής για την επίλυση του Εθνικού προβλήματος Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους , το οποίο έχει αγγίξει το 126% του ΑΕΠ. - Τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση νοικοκυριών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αρμόδιων ή εμπλεκόμενων φορέων. Η ΕΓΔΙΧ αποτελεί μια δημόσια υπηρεσία, η οποία λόγω του νεοσύστατου χαρακτήρα της, δεν έχει αποτυπώσει και μοντελοποιήσει τις επιχειρησιακές της διαδικασίες. Με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του επιχειρησιακού της έργου και την αναβάθμιση της παραγωγικότητας του υφιστάμενου ή νέου στελεχιακού της δυναμικού, η σύνδεση αρμοδιοτήτων με καταγεγραμμένες οριζόντιες διαδικασίες αποτελεί προτεραιότητα. Το συντονιστικό έργο της ΕΓΔΙΧ με τους κρατικούς φορείς και τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, καθώς και η συγκέντρωση / ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών δομών, επιβάλλουν τη χαρτογράφηση και μοντελοποίηση των διαδικασιών της. Η επιχειρησιακή λειτουργία της ΕΓΔΙΧ για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις χρήζει ανάλυσης σε σύγχρονες πρότυπες διαδικασίες και συστήματα, η σχεδίαση των οποίων θα στηρίζεται στις αρχές της επιστήμης του business process mapping. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου παροχής υπηρεσιών της ΕΓΔΙΧ, μέσω της μοντελοποίησης και προτυποποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Κύριος σκοπός του έργου αποτελεί η αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών της ΕΓΔΙΧ, ώστε να καταστούν λιγότερο γραφειοκρατικές, περισσότερο «προσβάσιμες» και φιλικές προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο του Άρθρου 4 παρ.2 του Ν.4469/2017 “Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις”, αιτούνται την υπαγωγή τους στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Με την ολοκλήρωση του έργου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πλήρης χαρτογράφηση, σχεδίαση και μοντελοποίηση των διαδικασιών της ΕΓΔΙΧ, με γνώμονα κριτήρια όπως η κάλυψη των προδιαγραφών προτύπων ποιότητας και επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας και η αποφυγή επικαλύψεων.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 2.431.930,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €