Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5042208

Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου

  • Ημερομηνία Ένταξης: 22/5/2019
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) στοχεύουν στην ουσιαστική αναβάθμιση της οργάνωσης και ηλεκτρονικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του παρόντος έργου είναι η επέκταση του έργου ""Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών"" που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ ""Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-13"" (ΟΠΣ 453302), με τρόπο ώστε το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας να μπορέσει να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ποιότητας και ιχνηλασιμότητας (οδηγία 2005/61/ΕΚ και 2005/62/ΕΚ), αλλά και να βελτιώσει την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών αιμοδοσίας, των κέντρων αίματος και του ΕΚΕΑ, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών και σε άλλες καθημερινές διαδικασίες της λειτουργίας του τομέα της αιμοδοσίας. Βασικός στρατηγικός στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι το έργο είναι συμπληρωματικό του έργου ""Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας"", με κωδικό ΟΠΣ 5003947. Στο φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου προβλέπεται η προμήθεια οριζόντιου αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση του αίματος και των παραγώγων αυτού, τη διαχείριση των μεταγγίσεων, την υποστήριξη της αιμοεπαγρύπνησης και τη διαχείριση της αιμοθεραπείας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 2.200.000 €, ημερομηνία έναρξης στις 03/06/2019 και διάρκεια υλοποίησης του φυσικού του αντικειμένου 20 μήνες.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 2.728.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 2.289.587,21 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €