Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5045563

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  • Ημερομηνία Ένταξης: 25/2/2020
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) αποτελεί θεσμικό φορέα διαχείρισης της γεωχωρικής πληροφορίας, καθώς εποπτεύει σχεδόν το σύνολο των μη αστικών εκτάσεων της επικράτειας, εξαιρουμένων των δασών. Τόσο από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς, όσο και από το Εθνικό θεσμικό πλαίσιο, προκύπτει η υποχρέωση διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων σε όλο το φάσμα της πρωτογενούς παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν έργο αφορά στη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) «Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων» (ΕΓΠΒΔ) για την αποτύπωση και διαχείριση: α) Των βοσκήσιμων γαιών. β) Της ακίνητης περιουσίας. γ) Ελαιοκομικού και Αμπελουργικού Μητρώου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 720.000 ευρώ, ημερομηνία έναρξης την 7/4/2020 και ημερομηνία λήξης την 6/4/2022.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 720.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €