Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5049901

Απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών του Οίκου Ναύτου

  • Ημερομηνία Ένταξης: 26/3/2020
Ενιαία ευφυούς πλατφόρμα για την επιχειρησιακή στρατηγική του Οίκου Ναύτου
Το έργο αφορά στην απλούστευση και την ηλεκτρονικοποίηση των νέων διαδικασιών του Οίκου Ναύτου, τόσο των εσωτερικών διαδικασιών όσο και των διαδικασιών με εξωστρεφή χαρακτήρα, οι οποίες συνδέονται με παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους και ειδικότερα την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Οι νέες αυτές διαδικασίες έχουν προκύψει από την ένταξη του Οίκου Ναύτου στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με τον Νόμο 4052 /2012. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η επικαιροποίηση και αναβάθμιση παρωχημένων πληροφοριακών συστημάτων με νέα υποσυστήματα που θα λειτουργούν με βάση την αρχή της διαλειτουργικότητας και θα διασυνδέονται μεταξύ τους με υποσυστήματα άλλων φορέων (Υπουργείο Οικονομικών - TAXIS, Ηλεκτρονικό Μητρώο Πολιτών, ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ κλπ.) μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών, ώστε να βελτιωθεί α) η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών (Κενρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου και Παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα) και β) η εξυπηρέτηση των ναυτικών και των οικογένειών τους, με ελαχιστοποίηση ή και εξάλειψη της ανάγκης φυσικής παρουσίας τους στον Οίκο Ναύτου. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας ενιαίας ευφυούς πλατφόρμας, μέσω της οποίας ο Οίκος Ναύτου θα μπορεί να προωθεί την επιχειρησιακή του στρατηγική, μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Στη βάση της πλατφόρμας αυτής θα αναπτυχθούν 4 νέα υποσυστήματα: 1. Υποσύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Μητρώου Ασφαλισμένων, για την τελική επίτευξη των στόχων αύξησης της συμμετοχικότητας των μελών του φορέα. 2. Υποσύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Θυρίδας Παραπόνων, για την ενημέρωση και παρακολούθηση των παραπόνων των μελών σε όλα τα στάδια έως την διεκπεραίωσή τους. 3. Υποσύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Πιστοποιητικών, για την απλοποίηση και προτυποποίηση της διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικών των μελών του Οίκου Ναύτου. 4. Υποσύστημα Διεπαφών, για την κάλυψη των σημείων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης του χρήστη (προσωπικό Οίκου Ναύτου, μέλη) με την ευφυή πλατφόρμα. Ο Οίκος Ναύτου είναι δικαιούχος και κύριος του έργου και φορέας λειτουργίας και συντήρησης των συστημάτων που θα αναπτυχθούν.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 190.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 19.964,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 19.964,00 €