Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5045768

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 27/3/2020
Η Πράξη αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος που θα αξιοποιεί τη Βάση Δεδομένων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ)
Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την ανάλυση της επιχειρηματικότητας στην Αθήνα και αποτελείται από δύο υποέργα. Το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) ολοκληρώνεται μέσα από τρία υποσυστήματα: Α. Το Γεωπληροφοριακό Σύστημα, το οποίο θα επιτρέπει την πολυεπίπεδη χωρική και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων καθώς και την παρακολούθηση της σχέσης μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον θα επιτρέπει την αναπαράσταση των αποτελεσμάτων μέσω διαδραστικών χαρτών. Β. Το υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας, το οποίο θα προσφέρει στους χρήστες εργαλεία σύνθετης ανάλυσης της πληροφορίας τα οποία υπερβαίνουν τις βασικές δυνατότητες reporting. Γ. Τις Εφαρμογές για κινητές συσκευές, οι οποίες θα προσφέρουν υπηρεσίες βασισμένες στη θέση του χρήστη (location based services). Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις για την καλύτερη κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αλλά και από την Πολιτεία (το ίδιο το ΕΒΕΑ αλλά και άλλους φορείς) για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων. Τα εργαλεία αυτά θα βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι οι μέθοδοι Τεχνητής Νοημοσύνης (νευρωνικά δίκτυα, λογική της ασάφειας, κλπ).

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 776.240,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 776.240,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 186.548,00 €