Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5047958

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΟΠΣΥΕΔ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 8/4/2020
Η πράξη αφορά την ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη λειτουργιά των Υπηρεσιών Υγείας (ΥΥ) των ΕΔ.
Το παρόν έργο αφορά στην δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο: 1. Την μηχανογραφική υποστήριξη μεγάλου μέρους των κυρίων επιχειρησιακών διαδικασιών. 2. Την εφαρμογή τυποποίησης σε βασικές διαδικασίες (λογιστική-οικονομική διαχείριση, προμήθειες και διαχείριση υλικών, παραπεμπτικά, τήρηση ιατρικών αρχείων κλπ). 3. Την αξιοποίηση υπάρχουσας συσσωρευμένης τεχνογνωσίας στον χώρο της πληροφορικής υγείας. 4. Την δυνατότητα συλλογής ενοποιημένων δεδομένων και στην χάραξη πολιτικής. 5. Την δημιουργία ασφαλούς πλαισίου διαχείρισης και πρόσβασης σε πληροφορία που θα συμβάλει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας παροχής ιατρονοσηλευτικού έργου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το απόρρητο της πληροφορίας. 6. Την εναρμόνιση με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data Protection Regulation - GDPR, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου συνοψίζονται στα παρακάτω: α) Ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ), με την άμεση εξυπηρέτηση των ΛΥΥ και την βέλτιστη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων τους. β) Επαύξηση της παραγωγικής ικανότητας των ΠΥΥ και διευκόλυνση της εργασίας τους με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). γ) Άμεση και ορθή πληροφόρηση της διοίκησης και υποστήριξη της ταχείας λήψης αποφάσεων  οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα. δ) Μείωση του κόστους λειτουργίας του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, χωρίς την υποβάθμιση της ποιότητας τους. ε) Δημιουργία μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης βάσης ιατρικών δεδομένων, που θα είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο, με διαπιστευμένη έγκριση πρόσβασης, μέσω της διαλειτουργικότητας με τους λοιπούς φορείς (επιχειρησιακούς φορείς, συνεργαζόμενους κρατικούς φορείς, ευρύ κοινό, συστήματα υγείας ελληνικού δημοσίου, όπως η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης - ΗΔΙΚΑ και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - ΕΟΠΥΥ).

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 6.254.561,68 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €