Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5030074

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΣΔΙΤ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 25/10/2018
Αντικείμενο του έργου είναι α) η προτυποποίηση των διαδικασιών για την βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΓΓΙΕΣΔΙΤ) και β) η υποστήριξη του ρόλου της στην προώθηση της εκτέλεσης έργων μέσω ΣΔΙΤ, την διευκόλυνση των δημόσιων φορέων σε έργα ΣΔΙΤ και την επιλογή των πλέον κατάλληλων ιδιωτικών φορέων σύμπραξης για τα έργα ΣΔΙΤ που έχουν εγκριθεί από την Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ). Η ΓΓΙΕΣΔΙΤ παρέχει στους Δημόσιους Φορείς που επιθυμούν να υλοποιήσουν έργα υποδομής / υπηρεσίες ΣΔΙΤ, τη δυνατότητα ένταξης στον σχετικό Ν.3389/2005 και διαυκολύνει την συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, που θα αναλάβουν την υλοποίηση και χρηματοδότηση. Οι Δημόσιοι Φορείς που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε μία ΣΔΙΤ πρέπει να υποβάλλουν σχετική πρόταση προς την ΓΓΙΕΣΔΙΤ, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα υλοποίησής της. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να δίνουν μια αξιόπιστη εικόνα του έργου και της απαιτούμενης χρηματοδότησης για τη συνολική διάρκεια ζωής του. Για το λόγο αυτό, απαιτείται λεπτομερής τεχνική, χρηματοοικονομική και νομική ανάλυση, η οποία πρόκειται να ενισχυθεί με το παρόν έργο. Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την παροχή προς την ΓΓΙΕΣΔΙΤ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα για έργα υποδομής ή υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ, τόσο κατά τη διαδικασία προετοιμασίας όσο και κατά τη διαδικασία δημοπράτησης και παρακολούθησης. Οι προτεινόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες θα εστιάσουν ιδιαίτερα στην υποστήριξη της μεταρρύθμισης που ενέχουν οι ΣΔΙΤ.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 1.059.898,09 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 1.040.620,09 €
  • Ποσό Πληρωμών: 26.430,00 €