Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 02_ΜΔΤ

Δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης

  • Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021, 6:20 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Προυπολογισμός: 12.320.000,00 €

Έναρξη: 6/4/2020

Λήξη: 6/5/2020

Με την παρούσα πρόσκληση καλείται το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ σε υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στόχος της πράξης

Αποτελεί η εισαγωγή, η ανάπτυξη, η λειτουργία και η συντήρηση μιας ενιαίας κεντρικής υποδομής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται το πρωτογενές περιεχόμενο, τις οργανωτικές δομές και την πληροφορία που αφορά στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες, οργανωτικής λειτουργίας, ανάγκες, όπως:

  • Η υιοθέτηση ενός Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
  • Η συγκέντρωση ποιοτικών στοιχείων αναφορικά με τη Δημόσια Διοίκηση που συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικής από το αρμόδιο ή/και τα συναρμόδια Υπουργεία.
  • Η ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού με στόχο την εξάλειψη γραφειοκρατικών διαδικασιών και εξοικονόμηση χρόνου και κόστους σε κάθε Δημόσιου Φορέα.

Αναμενόμενα οφέλη και αποτελέσματα:

■ Δυνατότητα επαρκούς αξιοποίησης και βέλτιστης διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, με ευρεία οπτική, κεντρικό σχεδιασμό, στρατηγικό όραμα και ορθολογική κατανομή του.

■ Υλοποίηση πολιτικών αξιολόγησης με εφαρμογή ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος πολιτικών διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων,

Βέλτιστη διαχείριση θεμάτων προσωπικού και παροχή ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους κάθε οργανισμού. ·

Εφαρμογή πρακτικών ανάδειξης και αξιοποίησης ιδιαίτερων ταλέντων βάσει διάθεσης προσόντων και δεξιοτήτων των ανθρώπινων πόρων, με έμφαση στους ανθρώπους που υποστηρίζουν τις διαδικασίες και στο αποτέλεσμα που παράγουν.

Συστηματικός και μακροχρόνιος σχεδιασμός σε θέματα διαχείρισης, εκπαίδευσης και κατάρτισης υπαλλήλων.

·Κατάργηση κάθετων δομών επιβράδυνσης ή/και αναστολής κινητικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού

Μείωση της συνολικής δαπάνης της Δημόσιας Διοίκησης και δημιουργία οικονομίας κλίμακος και εύρους με την υιοθέτηση κεντρικών ηλεκτρονικών συστημάτων και υποδομών.·

Συγκέντρωση πληροφορίας για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του διαθέσιμου Ανθρώπινου Δυναμικού

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης με την παροχή ίσων εργασιακών και εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους εργαζόμενους.

Βελτίωση της επίτευξης στόχων των εργαζομένων και αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Δια-λειτουργικότητα

Το Πληροφοριακό Σύστημα αναμένεται καταρχήν να δια-λειτουργήσει με τα συστήματα των φορέων που έχουν οριζόντια αρμοδιότητα σε διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ΑΣΕΠ, ΕΚΔΔΑ, Εθνικό Τυπογραφείο, e-ΔΑΥΚ της Υπηρεσίας Συντάξεων, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, Πρόγραμμα Διαύγεια, ΓΓΠΣ).

Τελικό στόχο της παρέμβασης αποτελούν ■ η δια-λειτουργικότητα με τις εφαρμογές και τα Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που διαθέτουν οι επιμέρους Φορείς του Δημοσίου, ■ η υποστήριξη κατηγοριών χρηστών, όπως διαχειριστές, στελέχη μονάδων διοικητικού-ανθρώπινου δυναμικού των φορέων, προϊστάμενοι και υπάλληλοι.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης