Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση 05_ΜΔΤ - Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων δυνητικών δικαιούχων έως την 31.12.2020 (3η τροποποίηση)

Αποφασίστηκε η 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης 05_ΜΔΤ - Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Α/Α ΟΠΣ 4344

και συγκεκριμένα,

1. στην εισαγωγική ενότητα της πρόσκλησης, το σημείο:

«Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων

(ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

 • ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 • ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
 • ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Υ.Ε.Ε.Π)
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

αντικαθίσταται από το:

«Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων

(ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

 • ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 • ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
 • ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΣτΕ)
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Υ.Ε.Ε.Π)
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

2. στην Ενότητα 5: ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, παράγραφο 5.2, το σημείο:

«Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 13.07.2020 (08:00 π.μ.) έως την 16.10.2020 (02:00 μ.μ.). […]»

αντικαθίσταται από το:

«Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 13.07.2020 (08:00 π.μ.) έως την 31.12.2020 (12:00 μ.μ.). […]»

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 1170 / 09.09.2020 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης 05_ΜΔΤ με α/α ΟΠΣ 4344 και τίτλο «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΑΔΑ ΩΡΤ446ΜΠΥΓ-53Η) μετά των συνημμένων και του Παραρτήματος Ι.

Μεταβείτε στην Πρόσκληση 05_ΜΔΤ - Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σχετικές δημοσιεύσεις