Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021»

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού - Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Αποφασίστηκε,

α) η αποδοχή του αιτήματος του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, σε συνέχεια και του υπ’αρ. πρωτ. 730/27-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΡΠΨ46ΜΠΥΓ-ΡΧΜ ΑΔΑΜ:24PROC014479821 2024-03-27) έγγραφου περί παροχής διευκρινίσεων, προκειμένου να δοθεί πρόσθετος ικανός χρόνος για τη σύνταξη των προσφορών προς όφελος ανάπτυξης του ανταγωνισμού.

β) η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως και την Παρασκευή 12/04/2023 και ώρα 13:00 (αντί της Παρασκευής29/03/2024 και ώρα 13:00), 

γ) η μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για τη Δευτέρα 15/04/2023 και ώρα 12:00 (αντί της Δευτέρας 01/04/2024 και ώρα 12:00).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ. 586/12-3-2024 (ΑΔΑ: 65Σ946ΜΠΥΓ-ΚΦΩ, ΑΔΑΜ: 24PROC014404357 2024-03-12, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 323269) διακήρυξης και το υπ’ αρ.730/27-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΡΠΨ46ΜΠΥΓ-ΡΧΜ, ΑΔΑΜ:24PROC014479821 2024-03-27) έγγραφο παροχής διευκρινίσεων.

Επισημαίνεται ότι όπου στη διακήρυξη αναφέρεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αντίστοιχα αποσφράγισης, νοούνται οι νέες ως άνω ημερομηνίες. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τις προθεσμίες που υπολογίζονται με βάση αυτές (όπως ενδεικτικά η προθεσμία υποβολής αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων και ο χρόνος ισχύος προσφορών).

Η παρούσα λαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 1.6 της υπ’ αρ. πρωτ. 369/7-2-2023 διακήρυξης, ήτοι:

- δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο:

  • στο ΚΗΜΔΗΣ
  • στη Διαύγεια
  • στο ΕΣΗΔΗΣ
  • στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής

Σχετικές δημοσιεύσεις