Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργα/Πράξεις για Φορείς Υλοποίησης ως Διαχειριστής Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021