Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Οδηγίες προς Φορείς Υλοποίησης και άλλα σημαντικά έγγραφα του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Χρήσιμα έγγραφα

 1. Κανονισμός για την υλοποίηση του του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) 2014-2021 (+ Παραρτήματα)
 2. Μνημόνιο Συναντίληψης - Memorandum of Understanding (MOU) on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2014-2021 (+1η επικαιροποίηση)
 3. Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση Χ.Μ. - ΕΟΧ 2014-2021 + Εγχειρίδιο διαδικασιών (εκδ. Ιουνιος 2021)
 4. Προγραμματική Συμφωνία Προγράμματος F: Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια + Σύμφωνο Υλοποίησης Προγράμματος (ΥΑ Χρηματοδότησης)
 5. Απαιτήσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας των EEA Grants (Επικαιροποιημένο Παράρτημα 3 - Annex 3) + Εγχειρίδιο για την Επικοινωνία και την οπτική ταυτότητα + Εθνική Επικοινωνιακή Στρατηγική
 6. Κατευθυντήριες οδηγίες (guides, manuals)
  https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=112&page=1
  https://www.eeagrants.gr/document
 7. Πιστοποίηση οικονομικών εκθέσεων και υποβολή προβλέψεων στο GrACE (IFR) - Άλλα έγγραφα Αρχής Πιστοποίησης
 8. Αντικατάσταση Υπουργικής Απόφασης Χρηματοδότησης του Προγράμματος "Χρήστη Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια" και τροποποίηση της Προγραμματικής Συμφωνίας
 9. Τροποποίηση της υπ’  αρ. 46317/2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ.- ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 - Κατανομή των Πόρων και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 13249/4-2-2020 (Β’ 526) κοινής υπουργικής απόφασης»(Β’ 2447)